Business Analist Digitalisering per 16 juli - Zeist, Den Haag en Zwolle, Utrecht en Overijssel en Zuid-Holland

Voor onze directe en vaste opdrachtgever, waar wij reeds sinds 2015 meerdere medewerkers hebben geplaatst (de teller staat nu op 16),  zoeken wij de volgende kandidaat :   Functie    :   Business Analist Digitalisering per 16 juli         (M/ V)   Wij zoeken een parttime Business Analist Digitalisering vreemdelingenketen (WO werk- en denkniveau) die in de afgelopen 3 jaar, minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring heeft opgedaan in de rol van business analist. Kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met projecten op het gebied van digitaal werken en heeft aantoonbare kennis van en werkervaring met veranderkunde (dwz: het kunnen omgaan met weerstand, groepsdynamica, motiveren van medewerkers in verandering), zijn ook Harde Eisen !   IDEAAL VOOR EEN KANDIDAAT DIE VAN BAAN WIL VERANDEREN OF ZPP’er WIL WORDEN.   Werklocatie         :  Zeist , Den Haag en Zwolle  (hoeveel dagen per werkplek in onderling overleg)   Geplande start    :   16 juli      (toch zsm uw reactie ! ZIE snelle afronding selectieperiode !)   De start kan pas plaatsvinden zodra de door TemployeeNet geselecteerde kandidaat de verklaring van geen bezwaar krijgt. Dit kan enige tijd in beslag nemen en kandidaat dient hier rekening mee te houden. (geschatte duur 6 tot 8 weken, afhankelijk van soort screening)Echter bij sommige functies mogen kandidaten van TemployeeNet reeds starten gedurende de looptijd van de screening ! Dus indien mogelijk ook eerder dan 16 juli !   Verwachte duur   :  minimaal 6 maanden        (+ optie op verlenging tot medio 2019)   Uren per week     :    30  uur          (verdeeld over 4 dagen per week)   Indicatie bruto maandsalaris bedraagt 9.000,-- Euro en is gebaseerd op een 36 urige werkweek. Het hierboven genoemde BM is inclusief 8 % vakantiegeld en betaalde vakantiedagen en  Exclusief  woon/werk reiskosten 19 cent per km of per 1ste klas OV  OF (indicatie)  75,-- Euro per uur voor een ZPP’er. All-in, Excl. btw   H.e.e.a. afhankelijk van de juiste werkervaring, opleidingen en certificeringen.  Vanwege de relatieve haast van onze opdrachtgever met de afronding van deze selectie nog in weeknr. 17 (23 t/m 28 april), ontvangen wij gaarne ZSM jouw CV ! Note :   Het verificatiegesprek zal plaatsvinden op dinsdag 8 mei in Zeist. Gelieve hier rekening mee te houden.  Dus begin mei weet je of je per 16 juli kan beginnen.  ! Ideaal ivm een evt opzegtermijn !  Opdracht omschrijving :   De vreemdelingenketen heeft tot doel om de informatie-uitwisseling tussen de verschillende ketenpartners te digitaliseren. Met alle ketenpartners worden (keten)processen geanalyseerd en op basis daarvan wordt een voorstel gedaan hoe de informatie-uitwisseling tussen ketenpartners het beste gedigitaliseerd kan worden. Deze voorstellen moeten vervolgens worden getoetst bij de betrokken organisaties en de impact moet worden bepaald.   De business analist is de linking pin tussen de business en de techniek. Hij is zowel een aanspreekpunt vanuit de business als voor het (Scrum) ontwikkelteam. De business analist dient daartoe een uitgebreide kennis te bezitten van de werkprocessen en de vreemdelingen (keten)systemen en daarbij ook de (on)mogelijkheden van digitalisering goed te kennen.   Naast de analyse werkzaamheden is de business analist ook betrokken bij de realisatie en implementatie van digitaal werken. Hiertoe strekt het tot de aanbeveling wanneer de business analist kennis heeft van en ervaring heeft met veranderkunde. In samenwerking met het team van analisten worden veranderkundige interventies toegepast.  Doelstelling:   De business analist t.b.v. de vreemdelingentaak binnen de NP heeft tot voornaamste taak de interne werkprocessen te analyseren en daarbij een procesen informatieanalyse uit te voeren met het oog op digitalisering. Hij analyseert de impact van digitaliseringsvoorstellen op de business en doet op basis daarvan ontwerpvoorstellen voor het proces en de systemen. Daarbij vormt het primaire proces het uitgangspunt. Tevens werkt de business analist mee aan de analyses op ketenniveau en schrijft in samenwerking met ketenpartners mee aan digitaliseringsvoorstellen.    Taken & Verantwoordelijkheden:  Je analyseert processen binnen de eigen organisatie met inhoudelijk experts. Je analyseert de huidige ketenbrede processen. Je bepaalt samen met andere ketenpartners de wijziging (digitalisering) van het ketenbrede proces, rekening houdend met de inhoudelijke processen, de centrale voorzieningen en de systemen van de keten partners. Je stelt digitaliseringsvoorstellen op of past bestaande digitaliseringsvoorstellen aan. Je doet impact analyses in de eigen organisatie op basis van de digitaliseringsvoorstellen. Je ontwerpt met inhoudelijk experts (business én techniek) nieuwe processen en werkwijzen. Je schrijft user stories die iedereen begrijpt. Je brengt de veranderstrategie tot uitvoering, mede door het toepassen van veranderkundige interventies. Geen leidinggevende taken en de inzet is vooralsnog projectmatig.  Contacten zijn zowel In- en extern:   Voor de uitvoering van de werkzaamheden zal contact onderhouden moeten worden met (vertegenwoordigers van) de medewerkers van AVIM (Afdeling Vreemdelingenpolitie Identificatie en Mensenhandel) in alle eenheden, de teamchefs AVIM, maar ook met alle ketenpartners in het digitaliseringstraject. Daarnaast zal afstemming moeten plaatsvinden met het Ketenregieteam binnen het Ministerie van J&V en vanzelfsprekend met de overige analisten binnen de politie die zich bezig houden met de implementatie van Digitaal Werken in de VreemdelingenKeten (DWVK). Vanuit de rol als linking pin tussen de business en de techniek zijn er ook contacten met het (Scrum) ontwikkelteam.                                   Harde functie eisen en wensen:  Vereiste (Kern)Competenties / persoonlijke vaardigheden  Probleemanalyse - Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.  Samenwerken - Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.  Creativiteit - Bekijkt vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Komt tot originele, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën of oplossingen voor problemen die met de functie verband houden.  Flexibel gedrag - Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.  Netwerkvaardigheid - Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.  Organisatiesensitiviteit - Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.  Organisatievermogen - Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.  Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid (in woord en geschrift) - Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.  Deze 8 hierboven genoemde (Kern)Competenties moeten allemaal aanwezig zijn en moeten ook schriftelijk worden toegelicht / cq / onderbouwd worden, indien wij besluiten het CV aan te bieden Opleiding :  Kandidaat werkt op WO werk- en denkniveau Eis ! Kandidaat is agile/scrum gecertificeerd is een wens Werkervaring eisen en wensen :  Kandidaat heeft in de afgelopen 3 jaar, minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de rol van business analist. Eis ! Kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met projecten op het gebied van digitaal werken. Eis ! Kandidaat heeft aantoonbare kennis van en werkervaring met veranderkunde (dwz: kunnen omgaan met weerstand, groepsdynamica, motiveren van medewerkers in verandering).Eis ! Kandidaat heeft aantoonbare kennis van en werkervaring met agile/scrum Eis ! Kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het uniformeren van werkprocessen. Eis ! Kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring met analysewerkzaamheden in ketenverbanden, is een wens Kandidaat heeft in de afgelopen 3 jaar aantoonbaar minimaal 1 jaar werkervaring binnen de vreemdelingenketen (bij het Directoraat-generaal Vreemdelingenzaken, de Koninklijke Marechaussee, Dienst Terugkeer & Vertrek, Immigratie- en Naturalisatiedienst, Nationale Politie, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, Dienst Justitiële Inrichtingen of ministerie van Buitenlandse Zaken), is een wens Kandidaat heeft kennis en werkervaring met de systemen uit de vreemdelingenketen (te weten CDD+, BW, Sigma), is een wens - Minimaal 1 recente objectieve referentie van eerder relevant project.  ! Deze referenties hebben wij echter niet nodig bij de eerste reactie.  Indien wij besluiten het CV aan te bieden.   Het CV dient opgesteld te zijn in de Nederlandse taal met een motivatie, waarom jij denkt hiervoor de juiste kandidaat te kunnen zijn.      
temployeenet
23-04-2018 01:39