Programmamanager Verbetermaatregelen - Utrecht

HerCor BV Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Programmamanager VerbetermaatregelenStartdatum: AsapEinddatum: 15-11-2018Uren per week: 24Optie: ja, 2 x 6 maandenLocatie : UtrechtUtrecht is en blijft voor haar inwoners een aantrekkelijke provincie met ruimte voor goed wonen, werken en natuur en met sterke ruimtelijke en sociale kwaliteiten. Dat is onze ambitie voor de periode tot 2028. Mobiliteit is meer dan van A naar B gaan. Mobiliteit verbindt mensen, hun activiteiten en hun leefomgeving. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, het versterkt de economie en het bevordert een duurzame leefomgeving. Dat is de drijvende kracht die wij uit mobiliteit willen halen.Ontwikkelingen in de maatschappij worden complexer en gaan steeds sneller. Als provincie willen we hier goed op kunnen inspelen. Dat betekent flexibeler en integraler werken. Opgavegericht werken is als concern breed principe ingevoerd. Voor het primaire proces is recent een clustering gemaakt van twee logische domeinen, waarin beleid en uitvoering samen komen: domein Mobiliteit en het domein Fysieke Leefomgeving. Het domein Mobiliteit bestaat sinds 1 juli waarbij de afdelingen OV, Wegen en Mobiliteit zijn samengevoegd tot één domein waar de bereikbaarheidsopgave in de regio van beleid tot uitvoering centraal staat.In opdracht van de directieraad Uithoflijn is een audit uitgevoerd om nader inzicht te geven in hoeverre op organisatievlak en systeemintegratievlak Provincie Utrecht (PU), de projectorganisatie van de Uithoflijn (POUHL) en gemeente Utrecht gereed zijn voor realisatie van een exploitabel werkend tramvervoerssysteem Uithoflijn. De aanbevelingen gaan over de projectorganisatie van de Uithoflijn en de provincie Utrecht (Openbaar vervoer) en richten zich op de governance, structuur, mensen en cultuur. Om invulling te geven aan de aanbevelingen van de audit uit 2017 en meer duidelijkheid te creëren ten aanzien van stuurlijnen en verantwoordelijkheid, wordt de beheerorganisatie van de tram (OV-A) en de tram gerelateerde projecten (OV-P) organisatorisch waarschijnlijk tijdelijk als apart programma gepositioneerd rechtstreeks onder de directeur. Ook is een verbeterplan opgesteld wat geconcretiseerd wordt doorverbetermaatregelen. De verschillende verbetermaatregelen zijn thematisch gegroepeerd en dienen nog verder uitgewerkt te worden en geïmplementeerd binnen de organisatie.Wat ga je doen:Als programmamanager ben je verantwoordelijk voor de (nadere) uitwerking van een aantal van de thematisch gegroepeerde verbetermaatregelen, en zorg je voor de implementatie van alle verbetermaatregelen. Hierbij stuur je op de (nog nader te concretiseren) planning van het gehele programma dat eind 2018 afgerond dient te zijn, en de (thematische) deelplannen en zorg je voor de afstemming (o.a. in planning en inhoudelijke samenhang) tussen de deelplannen. Hierbij stuur je een multidisciplinair team aan van rond de 20 mensen (trekkers van de deelplannen).Als programmamanager draag je zorg voor de afstemming tussen de interne en externe stakeholders: de staande provincieorganisatie, de projectorganisatie Uithoflijn (POUHL), de regiegroep die aan de lat staat met betrekking tot dit onderwerp en de directieraad Uithoflijn die bestaat uit vertegenwoordigers van de provincie, POUHL en gemeente.Als programmamanager draag je verder, proactief, zorg voor de informatievoorziening aan Gedeputeerde en Provinciale Staten, management en directie van de provincie Utrecht, het integraal managementteam van de uithoflijn en andere betrokkenen.Aanvraag eisen :afgeronde HBO/WO opleidingMinimaal 5 jaar werkervaring als programmamanager voor complexe projecten. Of Minimaal 5 jaar werkervaring met het leiden van verbeterprojecten op organisatieniveau.Minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van projectleiding/advisering binnen een politiek bestuurlijke organisatie.Op maximaal 1 pagina dient u aan te geven met welke in het CV genoemde ervaring u voldoet aan de gestelde eisen en met welke werkervaring u uw score op de shortlistwensen onderbouwt. De provincie is gerechtigd de score op de shortlistwensen bij te stellen. In dat kader van de controle van de door u opgegeven score kan de provincie ook gebruik maken van andere bronnen, zoals bijvoorbeeld LinkedIn. Deze pagina dient zich te onderscheiden van het CV, maar mag wel in één PDF/Word document worden opgenomen. Het cv mag niet meer dan 5 pagina’s zijn.Werkervaring met complexe projecten waarbij per project minimaal 1 jaar is gewerkt. ( meer dan 5 projecten )Meer dan 10 jaar werkervaring binnen een politiek bestuurlijke organisatie.Meer dan 9 jaar werkervaring aansturen (multidisciplinair) team.Werkervaring met het uitwerken 5 verbeterplannen/trajecten op organisatieniveau van minimaal 1 jaar per projectWerkervaring op het gebied van 3 bouwprojecten van minimaal 1 jaar per project.Werkervaring op het gebied van 3 OV(bouw)projecten van minimaal 1 jaar per project.A Persoonlijke eigenschappen• Daadkracht en oplossingsgericht/verantwoordelijkheid nemen• Analytisch• Strak op inhoud zacht op relaties• BruggenbouwerB Vaardigheden• Werkervaring binnen politiek bestuurlijke organisatiewaarbij ervaring binnen een vergelijkbare organisatie alsde provincie hoger wordt gewaardeerd en werkervaringdie overeenkomt met de gevraagde functie hogerwordt gewaardeerd• Werkervaring met het aansturen van een of meerdereteams Indien de werkervaring meer vergelijkbaar is metde onderhavige werkzaamheden (plannen afstemmenopzetten en bewaken informatievoorziening) wordtdit hoger gewaardeerd• Ervaring met het implementeren van verbeterplannen/trajectenop organisatieniveau Indien de werkervaring meer vergelijkbaaris met de onderhavige werkzaamheden (een verbeterplanop het gebied van organisatie een verbeterplan op hetgebied van systeemintegratie een verbeterplan bij eenpolitiek bestuurlijke organisatie) wordt dit hoger gewaardeerd• Affiniteit met een werkend tramvervoersysteem• Werkervaring op bouwproject waarbij ervaring opOV gebied hoger wordt gewaardeerd en ervaring metlight rail bouwproject wordt nog hoger gewaardeerdC Kennis• Ervaring met veranderkundige projecten waarbij hetsuccesvol afronden van het project een doorslaggevende rolin het project en een zo veel mogelijk vergelijkbaar projectieder op zich hoger maar in combinatie nog hogerworden gewaardeerd• Ervaring met het uitwerken van verbeterplannen/trajectenop organisatieniveau Indien de werkervaring meer vergelijkbaaris met de onderhavige werkzaamheden (een verbeterplan ophet gebied van organisatie een verbeterplan op het gebiedvan systeemintegratie een verbeterplan bij eenpolitiek bestuurlijke organisatie) wordt dit hoger gewaardeerd• De genoten en met succes afgeronde opleidingen(waaronder ook cursussen) op HBO/WO niveau Opleidingenop het gebied van verandermanagement wordenhoger gewaardeerd• Kennis van projectoptimalisatie Kennis uit verschillendebronnen (theorie, praktijk) wordt hoger gewaardeerdKennis van vergelijkbare optimalisaties wordt hoger gewaardeerd.Aanvraag sluit op 1-5-om 12:00 uurAlleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;- Motivatie;- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);- Uurtarief (indicatie);- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;- Onder vermelding van vacaturenummer: 23041(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).U kunt uw gegevens sturen naar [email protected] of bellen: 0174-235150.HerCor BV, Hoek van Holland. John van Herp 0174-235150[email protected]of klik direct hieronder op de knop Reageren
hercor
23-04-2018 12:00