Procesmanager Fiets en OV Infra - Utrecht

HerCor BV Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Procesmanager Fiets en OV InfraStartdatum: 12-11-2018Einddatum: 12-11-2019Uren per week: 32Optie: ja, 3 x 1 jaarlocatie: UtrechtWat wij doen: samen werken aan bereikbaarheidMidden-Nederland is hét trefpunt van ons land. Daarom werkt Goedopweg hard aan de bereikbaarheid van onze regio. Dat is niet alleen belangrijk voor reizigers, maar voor de leefbaarheid en werkgelegenheid in heel Midden-Nederland. Investeren in bereikbaarheid betekent investeren in wegen, openbaar vervoer en alternatieven zoals de fiets en e-bikes. Daarnaast zijn er tal van andere oplossingen die kunnen bijdragen aan een betere bereikbaarheid. Een van die oplossingen is slim reizen. Daarbij gaat het vaak om eenvoudige, maar effectieve maatregelen zoals buiten de spits reizen en thuiswerken. Maar ook mobiele apps en andere innovaties kunnen helpen om de huidige infrastructuur beter te benutten. Het bedrijfsleven werkt hard mee aan een betere bereikbaarheid van de regio. Zo wordt er bijvoorbeeld geëxperimenteerd met slimme manieren om winkels te bevoorraden. Veel bedrijven ontwikkelen duurzaam mobiliteitsbeleid en stimuleren b.v. ov- en e-bikegebruik bij medewerkers.Hinderopgave 2020 – 2030Rond Utrecht en Amersfoort wordt in de periode van 2020 tot 2030 voor 2 tot 3 miljard aan nieuwe infrastructuur gerealiseerd. Dit wordt in 4 grote projecten (deels) tegelijk uitgevoerd:· A12/A27 Ring Utrecht (RWS)· Noordelijke Randweg Utrecht (Gemeente Utrecht)· A27 Houten – Hooipolder (RWS)· A28/A1 Knooppunt Hoevelaken (RWS)De 4 projecten veroorzaken samen voor ca 10 jaar wegwerkzaamheden en daarmee gepaarde hinder in de regio Utrecht. Een eerste inschatting van de te verwachten Minder Hinder(MH) opgave die is gemaakt in mei 2017 laat zien dat er 19.000 – 30.500 auto’s per dag van de weg gehaald moeten worden om de doorstroming en daarmee functionaliteit op het niveau te houden zonder werkzaamheden.In principe draagt elk realisatieproject zelf de verantwoordelijkheid om de verkeershinder (en andere hinder) die ontstaat tijdens het bouwen te beteugelen. Omdat bovengenoemde projecten zowel een grote impact hebben op de regionale bereikbaarheid (en daarmee ook leefbaarheid), en omdat ze voor een aanzienlijk deel tegelijkertijd in uitvoering zijn, is op bestuurlijk niveau besloten om een gezamenlijke Minder Hinder aanpak voor deze projecten op te zetten, en de verantwoordelijkheid hiervoor te beleggen bij Goedopweg. Voor het opzetten en uitvoeren van de gezamenlijke Minder Hinder aanpak wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde 7 klapper die door Rijkswaterstaat is ontwikkeld. Onderdeel van deze aanpak is het ontwikkelen en uitvoeren van een zogenaamd maatregelenpakket, dat bestaat uit verschillende typen maatregelen/projecten waaronder (kleine) infrastructurele projecten t.b.v. de fiets- en OV netwerken, OV doorstroming en (mogelijk) doorstroming autoverkeer.Korte termijnaanpak U NedNaast het vormgeven en uitvoeren van de gezamenlijke MinderHinder aanpak is Goedopweg ook verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de Korte Termijnaanpak (KTA) U Ned. (U Ned is een breed samenwerkingsprogramma tussen het Rijk en de regio Utrecht op het gebied van wonen, werken en mobiliteit.) Officiële besluitvorming wordt verwacht in het BO MIRT voorjaar of najaar 2019, maar daarop vooruitlopend zijn voorbereidende werkzaamheden nodig. Het Korte Termijn Aanpak (KTA) maatregelenpakket omvat een mix van de volgende type maatregelen:· Werkgeversaanpak· Doelgroepenaanpak· Versterken fietsnetwerken· Versterken knopen· Verbeteren OV doorstroming· Logistiek· Smart mobility MaaS· Smart mobility Talking TrafficDe maatregelen ‘versterken fietsnetwerken’, ‘versterken knopen’ en ‘verbeteren OV doorstroming’ bestaan grotendeels uit infrastructurele projecten. Daarnaast kunnen er ook infrastructurele plannen in andere maatregelen zitten (b.v. aanleg/stimulering hubs vanuit smart mobility en logistiek). Voor het zorgvuldig afgestemd krijgen bij alle partnerorganisaties, en voorbereiden van het benodigde bestuurlijke besluitvormingsproces zoeken wij een (senior) procesbegeleider.Wie zoeken wijWe zoeken een (senior) procesbegeleider die het speelveld van de planvoorbereiding van OV- en fietsprojecten goed overziet. Hij of zij snapt wat er aan proces architectuur nodig is om in een regionale samenwerking, én in de samenwerking tussen regio en Rijk/ministerie van IenW, te komen tot door iedereen gesteunde projectvoorstellen. Hij of zij heeft ervaring met de voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming van dergelijke projectvoorstellen. Hij of zij is ook in staat om de benodigde financiering hiervoor te regelen bij de diverse partnerorganisaties. Hij of zij is erg goed in het opbouwen en onderhouden van een effectief netwerk, en begrijpt vanuit de inhoud, waaronder maar niet alleen ook de uitvoering van projecten, welke issues kunnen opdoemen en welke kansen zich voordoen.Wat ga je doenAls (senior) procesbegeleider zijn je belangrijkste taken: je gaat pro actief met diverse samenwerkingspartners diverse (grotendeels infrastructurele) OV- en fietsknelprojecten voorbereiden en door de bestuurlijke besluitvorming loodsen, zowel projecten die voortkomen uit de MH-aanpak als uit KTA U Ned maatregelen. Tijdens de uitvoering houd je vinger aan de pols, en help je wegbeheerders bij de tijdige en gecontroleerde uitvoering van de OV- en fiets projecten. Je hebt daarom een goed gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen en gevoeligheden, en staat stevig in je schoenen. Je bent goed in netwerken in samenwerken met diverse mensen,. Je opereert grotendeels alleen en doet dus veel zelf, maar wel in nauwe samenwerking met andere teams binnen Goedopweg.Je creëert draagvlak en samenhang, intern en extern, om beoogde maatregelen naar concrete uitvoerbare projecten te vertalen. Je helpt anderen goed in hun te rol te fungeren en je bent een klankbord voor collega’s. Je valt rechtstreeks onder de programmamanager Goedopweg.Je belangrijkste taken zijn:· Een procesaanpak/architectuur vormgeven en uitvoeren om te komen tot door alle betrokkenen gedragen en bestuurlijk besloten (grotendeels infrastructurele) OV- en fietsprojecten (binnenstedelijk en regionaal).· Deze procesaanpak vereist het opbouwen van een succesvolle samenwerking met diverse stakeholders zoals de beleidsadviseurs van de moederorganisaties, uitvoeringsteams van de betrokken wegbeheerders, betrokken OV partners, en de projectteams van de Minder Hinder opgave.· Op verschillende momenten in de tijd vormgeven van pakketten aan OV- en fietsprojecten, t.b.v. de Minder Hinder aanpak of KTA U Ned, die ter (bestuurlijke) besluitvorming kunnen en zullen worden voorgelegd.· Partner overheden en OV partners ondersteunen en aanjagen om in de voorbereidingsfase te komen tot concrete projectplannen voor go/no go besluitvorming, en in de realisatiefase tijdig en beheerst de projecten uit te voeren.· Indien nodig het voorbereiden en organiseren van (financiële) afspraken tussen verschillende partners/partijen.· Sturen op en aanjagen van win-win kansen, zowel tussen de verschillende typen maatregelen van Goedopweg, als tussen Goedopweg en initiatieven van derden, bv de OV partners.· Sturing op voortgang, inclusief financieel beheer, en een periodieke tussenstand van behaalde en te verwachten resultaten (i.s.m. de teams Monitoring & Evaluatie en Programmabeheersing).Aanvraag eisen :Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in rollen/functies waarin je verantwoordelijk bent geweest voor:-de procesbegeleiding van de planvoorbereiding van infrastructurele OV projecten (binnenstedelijk en regionaal).-Het voorbereiden van bestuurlijke besluiten tussen meerdere (meer dan 2) overheidspartijen.-verantwoordelijk bent geweest voor de procesbegeleiding van de planvoorbereiding en realisatie van infrastructurele OV projecten (binnenstedelijk en regionaal).Keuzemogelijkheden· 4 of meer rollen/functies (100 Punten)· 2-3 rollen/functies (50 Punten)Aantoonbare werkervaring in verschillende rollen/functies waarin je verantwoordelijk bent geweest voor het voorbereiden van bestuurlijke besluiten in het OV domein tussen meerdere (meer dan 2) overheidspartijen.Keuzemogelijkheden· 4 of meer rollen/functies (100 Punten)· 2-3 rollen/functies (50 Punten)Aantoonbare werkervaring met procesbegeleidingstrajecten waarbij meerdere regionale én landelijke overheidspartners bij waren betrokken.Keuzemogelijkheden· 4 of meer trajecten (100 Punten)· 2-3 trajecten (50 Punten)Aantoonbare werkervaring in OV werkveld bij meerdere overheidsorganisaties.Keuzemogelijkheden· 4 of meer organisaties (100 Punten)· 2-3 organisaties (50 Punten)Persoonlijke eigenschappen• Overtuigingskracht om interne en externe partijen op eenpositieve manier in de samenwerking te krijgen en te houdenen draagvlak te creëren• De koppeling kunnen maken tussen inhoudelijkeinfrastructurele vakkennis en de benodigde processen omte komen tot gedragen resultaten• Team player: gericht op interne samenwerkingVaardigheden• Zeer goede procesbegeleidingsvaardigheden op het gebied vande planvoorbereiding en uitvoering van infrastructurele OVprojecten (binnenstedelijk en regionaal) Kennis op het gebiedvan planvoorbereiding en uitvoering van fietsprojecten is een pré• Vaardigheden die nodig zijn ombestuurlijke besluitvormingsprocessen in hetmobiliteitsdomein soepel te doorlopen Binnenstedelijke enregionale besluitvormingsprocessen mbt OV projecten zijn een pré• Politiek bestuurlijke sensitiviteit: goed gevoel voor politiekbestuurlijke verhoudingen en gevoeligheden Indien udeze vaardigheid kan toelichten in het kader van een ofmeerdere (infra) OV project(en) is dit een pré• Zeer goede sociale communicatieve netwerk-en samenwerkingsvaardigheden Indien u reeds eenbestaand netwerk heeft op het gebied van OV mobiliteit is diteen pré waarbij een in de regio Utrecht gebaseerd netwerk nogmeer wordt gewaardeerd• Werkervaring in het ondersteunen en aanjagen van partners om inde voorbereidingsfase te komen tot concrete projectplannenvoor go/no go besluitvorming en in de realisatiefase tijdigen beheerst de projecten uit te voeren Werkervaring op hetgebied van OV of fiets projecten is een pré• Kennis• Kennis mbt procesbegeleiding en benodigde procesarchitectuurom met meerdere partijen tot gedragen OV projecten te komen• Kennis mbt het complete inhoudelijke en procesmatigevakgebied van voorbereiden en uitvoeren van infrastructureleOV projecten Kennis mbt fietsprojecten is een pré• Kennis van bestuurlijke besluitvormingstrajecten in hetOV mobiliteitsdomein Kennis mbt verschillende overheden iseen pré en kennis mbt besluitvormingstrajecten waarverschillende regionale en landelijke overheidspartijen bijbetrokken zijn geweest worden meer gewaardeerd• Kennis van het voorbereiden en organiseren van(financiële) afspraken tussen verschillende partners/partijen• Kennis over de aansturing van projecten op tijdigeuitvoering voortgang inclusief financieel beheer, en eenperiodieke tussenstand van behaalde en te verwachtenresultaten Indien deze ervaring is opgedaan in een zeervergelijkbare functie als nu uitgevraagd is dit een préAanvraag sluit op 25-10-om 15:00 uurAlleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;- Motivatie;- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);- Uurtarief (indicatie);- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;- Onder vermelding van vacaturenummer: 1710(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).U kunt uw gegevens sturen naar [email protected] of bellen: 0174-235150.HerCor BV, Hoek van Holland. John van Herp 0174-235150[email protected]of klik direct hieronder op de knop Reageren
hercor
19-10-2018 12:00