Senior frontend ontwikkelaar E-Kassa

• Om hoofdoorzaken van incidenten en onregelmatigheden in het bestaande eKassa proces om te zetten in code op basis van de werkpakketten die voor de frontend lees WebECR portal omgeving naadloos aansluiten op de eKassa backend. De senior eKassa frontend ontwikkelaar is verantwoordelijk om op basis van CRF-en met ondersteunende FO’s in samenspraak met de projectleider de juiste werkzaamheden uit te voeren op basis van de verstrekte werkpakketten uit te voeren en zorg te dragen dat de opgeleverde code voor de frontend target omgevingen naadloos past en aansluit op de bestaande eKassa systeem omgeving voor de verdere afhandelingen van de BI en qua software architectuur past binnen het huidige architectonische kassa transactie raamwerk. De senior ontwikkelaar voert de regie over het coderen en voert de controles uit en checkt of de werkpakketten conform de toegepaste architectonische principes voor de eKassa omgeving zijn uitgevoerd. De ontwikkelaar kan zelfstandig de benodigde testscripts bouwen, uitvoeren en fixes realiseren op basis van de feedback die de tester terugkoppelt die horen bij het transactie raamwerk van eKassa en voert indien gewenst ook zelfstandig onder de regie van de testafdeling de conformiteit of brandtesten uit met de derde partij;•  Om wensen en behoeften in kaart te brengen met betrekking tot de functionaliteit noodzakelijk voor de verdere digitalisering van de on-line Nomad omgeving (deelproject FOBO 2020) die resulteren in een gedegen advies en use cases met dito CRF-en die bepalen welke lokale kaart betaalfuncties, on-line betaalfuncties of alternatieve betaalmethodes dienen te worden toegevoegd aan de bestaande eKassa en eBetalen omgeving naast de nieuwe PSP integratie die in parallel in 2018 gerealiseerd moet worden. De senior ontwikkelaar is verantwoordelijk voor de codering van de nieuwe betaalfunctionaliteit en om deze code een plaats te geven binnen het bestaande kassa transactie raamwerk van de eKassa omgeving. Tevens zorgt de ontwikkelaar er voor dat de bestaande toegepaste architectonische principes gehandhaafd blijven voor de frontend en zorgt er tevens voor dat de nieuwe functionaliteit getest wordt opgeleverd aan de tester die verantwoordelijk is voor het eKassa domein;• Om op basis van de bestaande operationele processen in het dagelijks gebruik van de eKassa en eBetalen applicatie omgeving de vertaalslag te kunnen maken voor DCV om de bestaande operationele processen verder te optimaliseren op basis van de afwijkingen die gevonden worden in het lopende proces en deze om te zetten in nieuwe aanvullende functies die op basis van een CFR ticketsysteem bijgebouwd, gecodeerd kunnen worden binnen de gestelde tijdkaders. De senior ontwikkelaar zorgt voor de input richting de architect voor de functionele ontwerpen van de toekomstige operationele proces optimalisatie en codeert op basis van de functionele eisen de benodigde aanpassingen uit het CRF ticket systeem van DCV;Achtergrond opdracht:Het project ontwikkeling nieuwe functionaliteit eKassa en eBetalenIn het kader van de digitalisering van de consulaire dienstverlening in 2020, wil DCV de huidige eKassa omgeving verder uitbreiden met nieuwe functionaliteiten waarmee de operationele procesgang verder geoptimaliseerd wordt.Naast de gecentraliseerde operationele dienstverlening wil DCV ook de financiële vastlegging van de eKassa koppelen met de (financiële) administratie in SAP om zodoende de financiële verantwoording richting de Tweede Kamer op een kwalitatief verantwoorde manier vast te leggen. Ook de interne rapportage vanuit de eKassa dient gefaciliteerd te worden richting de MI- rapportage omgeving van DCV. De totale ketenverantwoording dient in lijn te zijn met en op basis van de rijksbrede normering- en toetsing kaders (zoals kaders voor PIA en BIR).De aanvullende functionele ontwikkelingen resulteren in:• volledige ondersteuning vanuit de eKassa binnen het pakket van digitale Consulaire Dienstverlening (FOBO2020);• aansluiting op de financiële administratie SAP via een interface;• oplossen van softwarematige afwijkingen die gevonden worden in de bestaande eKassa omgeving;• functionele aanpassingen die de operationele consulaire processen verder automatiseren en verbeteren;• integratie realiseren op de bestaande eKassa omgeving met de marktpartij die de aanbesteding voor wereldwijdepayment service provider (PSP) geïnitieerd door het Ministerie van Financiën welke on-line kaartbetalingen gaatfaciliteren..Binnen de gestelde tijdskaders realiseren van de werkzaamheden voorkomende uit de werkzaamheden die binnen het pakket van digitale consulaire dienstverlening plaats vinden. Het volledige team dient ook de nazorg te leveren om na de certificering en de operationele productiegang van de opgeleverde functionaliteiten om deze binnen de garantieperiode van 6 maanden kosten neutraal te corrigeren.BZBZBZVoor het project eKassa en eBetalen wordt een senior ontwikkelaar gezocht voor minimaal 20 uur per week voor de periode tot en met december 2019.WERKPLEKPrimair is de werklocatie in Amsterdam voor eBetalen en Madrid voor de eKassa. Senior ontwikkelaar wordt geacht 1x per maand beide teams te bezoeken. Ontwikkelaar wordt geacht 1x per maand gezamenlijk bij elkaar te komen in Den Haag. Een screening is onderdeel van de procedure.
staffing groep
25-10-2018 00:00