Projectadviseur

Als project adviseur adviseer je het project over uiteenlopende zaken, zoals project advies, interne en externe communicatie, financiële controlefunctie, stakeholder-, wijzigings-, kwaliteits-, issue - en risicomanagement.De project adviseur is verantwoordelijk voor:• Advisering van het projectmanagement en stuurgroep project (zoals bijvoorbeeld ten aanzien van de inrichting van het project maar ook inhoudelijke issues m.b.t. voortgang project).• Voorbereiding stuurgroep project (opstellen statusrapportage en andere benodigde stukken stuurgroep, verslaglegging en follow up).Werkzaamheden in detail• Adviseert opdrachtgever, projectmanagement en stuurgroep• Stelt SMART plannen en geïntegreerde plannen op, op basis van vastgestelde kaders en uitgangspunten• Richt projectonderdelen in met financiële, personele en materiële middelen.• Maakt een realistische raming van geld, capaciteit en looptijd.• Bewaakt de planning, voortgang, kwaliteit en doelstellingen van projectonderdelen.• Coördineert werkzaamheden van externe leveranciers en de (in- en externe) medewerkers binnen het project.• Draagt zorg voor het inhoudelijk, procedureel en procesmatig op elkaar afstemmen van de verschillende activiteiten (eventueel in verschillende projectonderdelen).• Coördineert en beheerst de beschikbare middelen voor projectonderdelen (personele, financiële, materiële etc.)• Voert projectonderdelen uit naar de geldende vaktechnische en vakinhoudelijke procedures en richtlijnen en maatstaven• Leidt en realiseert projectonderdelen..• Signaleert en analyseert relevante informatie, ontwikkelingen en problemen.• Licht projectonderdelen, resultaten en consequenties toe.• Draagt bij aan de informatievoorziening naar de staande organisatie en het management.• Draagt bij aan het creëren van draagvlak.
staffing groep
14-11-2018 00:00