2019-063 DBV/IM Gate Keeper Transitie SharePoint

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft besloten de SharePoint-omgeving onder te brengen bij een nieuweleverancier. Onder projectleiding van de nieuwe leverancier wordt gewerkt aan de inrichting van de benodigde ITinfrastructuuren wordt via proefmigraties de migratie van alle data naar de omgeving bij de nieuwe leveranciervoorbereid.De eigenaar van het SharePoint-platform binnen het ministerie heeft behoefte aan inzet van een ‘Gate Keeper’ dienamens de eigenaar de functionele en technische integriteit van het platform borgt en de migratie van alle data naarde nieuwe SharePoint-omgeving bewaakt.DBV ondersteunt het departement en de posten via regie en kaderstelling op de domeinen Huisvesting, FacilitaireDienstverlening, ICT, Informatiemanagement en Veiligheid. Deze diensten worden onder andere verleend doorrijksbreed opererende shared services organisaties zoals SSC ICT, 3W, Facilitair Management Haaglanden, Doc-Direkt of door commerciële partijen. Ook levert DBV een bijdrage aan de interdepartementale kaderstelling enbeleidsvorming in bovengenoemde domeinen.Het cluster Informatiemanagement is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en implementatie van het BZbredeinformatiebeheer. Het cluster ondersteunt de organisatie bij het verder uitbouwen vansamenwerkingsfunctionaliteit en kennisdeling, waarbij gebruik wordt gemaakt van het Microsoft SharePoint-platform.Daarnaast verzorgt DBV-IM het portfolio aan externe informatiebronnen, het abonnementenbeheer voor kranten entijdschriften en het beheer van de (digitale) BZ-archieven.• De Gate Keeper BZ-SharePoint-platform bewaakt namens de platform-eigenaar de activiteiten van de betrokkenleveranciers en borgt de functionele en technische integriteit van het SharePoint-platform. Dit krijgt vorm in bijdragenaan ontwerpdocumentatie, review namens de systeemeigenaar en advies aan de systeemeigenaar overopgeleverde producten.• In het bijzonder gaat deze bijdrage over de inrichting van de authenticatiemethodieken op basis van Single Sign Onvan de BZ-werkomgeving naar de SharePoint-omgeving.• De Gate Keeper is namens de platform-eigenaar verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatievan proefmigraties en de datamigratie naar het nieuwe platform. Namens de platform-eigenaar bewaakt de GateKeeper de migratieplanning, de risico’s en mitigerende maatregelen.• De Gate Keeper is de linking pin tussen de BZ-organisatie, de nieuwe leverancier en de latende leverancier.De Gate Keeper rapport rechtstreeks aan de platform-eigenaar (Hoofd Informatiemanagement) over de voortgangvan werkzaamheden en de behaalde resultaten.
staffing groep
21-03-2019 00:00