Projectleider Gezonde & Vitale

Voor het project Monitor Inzetbaarheid & Ontwikkeling (IND Talent View) onder het programma G&V zoekt de IND een projectleiderJe bent projectleider binnen het programma Gezonde & Vitale IND en verantwoordelijk voor de uitvoering van het project IND TalentView, één van de projecten binnen het bouwspoor van het programma. Dit project levert de volgende hoofdproducten/mijlpaal producten op: Tooling/database voor de vastlegging van competenties, kennis, vaardigheden en talenten van medewerkers;Getrainde en geïnstrueerde medewerkers;Gestructureerde set aan kwalitatieve data op het gebied van competenties, kennis, vaardigheden en talenten;Uitgevoerde analyse op privacy aspecten en de implementatie van de aanbevelingen uit deze analyse;Een koppeling van de tooling/database aan functionaliteit met meerwaarde vanuit medewerkersperspectief (incentive medewerkers);Bovenstaande punten geïmplementeerd binnen een vast te stellen piot groep binnen de IND;Rapportages van aanwezige competenties, kennis, vaardigheden en talentenGeborgde aanhaking met initiatieven Rijksbreed en/of Departementaal. Programma Gezonde & Vitale INDHet MT IND heeft de ambitie uitgesproken de IND te willen ontwikkelen naar een gezonde en vitale organisatie. Deze ontwikkeling naar een gezonde & vitale IND is geland als één van de drie pijlers van de ambitie in het Meerjarenperspectief IND 2018 – 2022. In de afgelopen periode is de organisatiecontext getransformeerd van een dreigende krimp/taakstelling naar een setting waarin het creëren van rust en focus op kerntaken, het realiseren van strategische doelen en resultaten en het bieden van ruimte voor en investeren in ontwikkeling centraal staan.Het programma hanteert een veranderstrategie en -aanpak die de balans houdt tussen de cultuur van de organisatie en de gewenste verandering. Het programma kent daarom een bouw- en ontwikkelspoor. Het ontwikkelspoor is gericht op het stimuleren van (gedrags)verandering die randvoorwaardelijk is voor het daadwerkelijk kunnen ontstaan van (professionele) ruimte voor medewerkers. In het bouwspoor worden de instrumenten ontwikkeld waarmee de gewenste (gedrags)verandering wordt ondersteund en gestimuleerd.
staffing groep
21-03-2019 00:00