Risicomanager

Voor de implementatie van een plan van aanpak kwetsbaarheden zoeken wij een ervaren projectmanager met een bewezen profiel op het terrein van risicomanagement.Sturen op resultaten van de beheersmaatregelen uit de analyse en deze te implementeren en te borgen in de organisatie.Het adviseren van management van de IND bij het identificeren van strategische risico’s en het beoordelen van de effectiviteit van de beheersmaatregelen.Expert en vraagbaak op het gebied van het beheersen van business en IT gerelateerde risico's voor zowel de projectleiders als stuurgroep (tactische tafel);Opstellen van het overkoepelende risicoplan en toetsen of deze als zodanig wordt toegepast;Achtergrond opdracht:De IND heeft een kwetsbaarhedenanalyse uit laten voeren op het beslisproces om in de toekomst integriteitsbreuken te voorkomen. Hieruit zijn diverse aanbevelingen gekomen die geïmplementeerd moeten worden. Voor een aantal beheersmaatregelen zal nog een impactanalyse uitgevoerd moeten worden, om zodoende tot de juiste invulling van de beheersmaatregel te komen.In het onderzoek naar kwetsbaarheden in het beslisproces zijn kwetsbaarheden geconstateerd op het gebied van systeem, organisatie en mens. Dit resulteert in een verbetertraject waarvan de precieze vorm (project, programma, of een andere vorm) nog bepaald moet worden.
staffing groep
19-04-2019 00:00