Business analist

Voor het UWV zijn wij op zoek naar een ervaren business analist. De analyse werkzaamheden zijn divers. Zo worden er analyses gedaan binnen UWV brede – en handhavingsprojecten, vanuit politieke onderwerpen (bv. ww fraude). Daarnaast wordt er binnen Handhaving op basis van een nieuwe doelarchitectuur gewerkt aan verdere uitwerking op toekomstige processen en -IV voorzieningen. Er wordt een vooronderzoek gedaan voor de vervanging van een systeem, waarbij analyse expertise op IV-ondersteuning op repressief en preventieve handhaving wordt gevraagd. We hebben binnen Handhaving te maken met diverse Uitvoeringstoetsen van het ministerie SZW waarop impact analyses gemaakt moeten worden. De business analisten binnen Handhaving worden ook ingezet op Gegevensbeschermingseffect rapportages (zgn. GEBS). De afgelopen periode zijn er ongeveer 8 GEBS opgeleverd. 1 GEB heeft een gemiddelde doorlooptijd van 2 maanden. De ideale business analist is,  gezien de urgentie en de politieke aandacht, per direct beschikbaar. Hij/zij: Ontwikkelt voorstellen en adviezen over de (her)inrichting van de organisatie, afgebakend op geanalyseerde probleemgebieden of ketens, inclusief raming van de kosten.Ontwikkelt voorstellen – op basis van de uitgevoerde analyse – tot verbetering van de bedrijfsinrichting, Scopafijth breed, inclusief een globale raming van de bijbehorende kosten en baten.Stelt beslisnotities, business analyses en investeringsaanvragen op met het oog op besluitvorming in het DT Handhaving over diverse onderwerpen; Signaleert, inventariseert, analyseert en evalueert, gevraagd en ongevraagd, knelpunten in de bedrijfsvoering van de organisatie gericht op doelmatigheid en doeltreffendheid Scopafijth breed. Sluit aan bij de informatieanalist die consequenties voor de informatiebehoeften en al dan niet geautomatiseerde ondersteuning inventariseert. Levert input voor het business informatieplan.Stelt GEB-rapporten op in het kader van de AvG. Helpt in samenwerking met de architect en informatie analist mee aan het ontwikkelen van een procesarchitectuur die aansluit bij de business en IT-architectuur.Draagt bij aan het specificeren van veranderingen in de bedrijfsinrichting, rekening houdend met UWV kaders en richtlijnen. Geeft mede uitvoering aan implementatie van vastgesteld beleid en geadviseerde (her)inrichting van (delen) van de organisatie.
staffing groep
18-07-2019 00:00