Manager BS rol Kwartiermaker IV Office GIV

In het praktijkjaar geven we stapsgewijs en proefondervindelijk vorm en inhoud aan de IV-professionalisering en beproeven we nieuwe manieren van werken. De inrichting van het IV office is daar een onderdeel van. Daarom willen we in deze periode een kwartiermaker IV-office inzetten en deze positie tijdelijk extern in vullen voor de duur van een jaar met een mogelijkheid tot verlenging. Voor deze interim-fase wordt dan ook specifiek iemand gezocht die goed kan omgaan met de beweging en onzekerheden van de IV-professionalisering en sturing kan geven aan het veranderingsproces in een inhoudelijke maar ook politieke omgeving. Hij doet dit in nauwe samenwerking met de MT leden GIV. De opdrachtgever van de kwartiermaker IV-office is de Directeur GIV. De kwartiermaker IV-Office is verantwoordelijk voor het ‘inrichten (processen, organisatie, bemensing, samenwerkingsverbanden, financiering) en vervolgens adequaat functioneren van het decentrale IV-Office GIV en daarmee ook het adequaat functioneren van heel GIV. Hiertoe bestaat een richtinggevend document maar dit document biedt nog ruimte voor de inrichting. Hij zorgt voor de veranderingen die daarvoor nodig zijn en maakt de vertaalslag naar concrete doelen en resultaten. De focus ligt op het creëren van de noodzakelijke randvoorwaarden en het regisseren van de veranderingen en tegelijkertijd opleveren van concrete resultaten, zoals architectuurkaders en projectportfolio’s. Daarbij is hij zich er sterk bewust van het feit dat de omgeving in verandering is en weet hij het werk zodanig in te richten dat dit zich kan aanpassen aan de veranderde context. De kwartiermaker is zich bewust van de afhankelijkheidsrelatie met de andere aandachtsgebieden, onderhoudt een relevant netwerk en toont zich verantwoordelijk voor een succesvolle samenwerking. Hij toont de flexibiliteit om ideeën en meningen van anderen te integreren in zijn voorstellen zonder daarbij afbreuk te doen aan zijn eigen stijl, aanpak en visie. Kernactiviteiten 1.   Draagt zorg voor de inrichting van het decentraal IV-Office GIV met de daarbij behorende processen en systemen en ziet toe op afstemming van activiteiten binnen en buiten het decentrale IV office GIV 2.   Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Directeur en MT GIV op het gebied van beleid en kaders.  3.   Zorgt voor het adequaat functioneren van het decentrale IV-Office. Stuurt de IV- professionals in het decentrale IV-office aan. 4.   Zorgt ervoor zorg dat kaders en beleid binnen de IV-domeinen adequaat worden toegepast. Is vanuit de IV-keten tevens verantwoordelijk voor het bijdragen aan de ontwikkeling van kaders en beleid op voor de gehele IV van UWV (architectuur, technologie, informatie & privacy etc.). 5.   Zorgt voor een optimale personeelsformatie op korte en lange termijn. 6.   Verzorgt de HR-cyclus voor medewerkers van het decentrale IV-office en fungeert als eerste aanspreekpunt voor zaken die de arbeidsrelatie betreffen. 7.   Neemt vanuit het decentrale IV-Office in voorkomende gevallen deel aan stuurgroepen.  
staffing groep
19-07-2019 00:00