Projectmanager

Het project Ketenstabiliteit – Klantprofilering & Ontkoppeling (KKO) geeft invulling aan het thema Stabiliteit & Continuïteit van de roadmap e-Dienstverlening zoals neergelegd in het UIP 2018-2022. Als structurele oplossing voor de problemen met de IKO-keten in 2015 (opbouw mijnuwv genereert veel druk op systemen in het achterland) gaan we de online dienstverlening ontkoppelen. Met behulp van een Klantprofielservice (KPS) minimaliseren we de afhankelijkheid van (de landingspagina’s van) mijnuwv van het applicatieve achterland van UWV, waardoor het portaal stabieler is en sneller aangepast kan worden. Het project bestaat uit 3 fasen. Fase 1 gaat in september live. Gestart gaat nu worden met fase 2 (Ontkoppeling Uitkeren) en later met fase 3 (Mijn UWV persoonlijk en persoonlijk relevant). Voorlopige einddatum t/m fase 3 is eind 2020.Doel van de functie:De projectmanager stuurt een groot, complex project of, via projectleiders meerdere projecten.Hoofdtaken: Bepaalt samen met de opdrachtgever de projectdoelstellingen en – strategie. Formuleert projectplan, veelal bestaand uit meerdere deelprojecten, en managed project op resultaten Faciliteert - en stuurt circa 10 tot 20 projectmedewerkers aan en coördineert activiteiten. Is verantwoordelijk voor een complex project met groot projectbudget en gemiddeld risico.Betrekt bij het uitvoeren van het projectplan diverse materiedeskundigen.Bouwt en onderhoudt zelfstandig een vertrouwensbasis met de bij het project betrokken personen/ opdrachtgevers. Adviseert senior projectmanager en of programmamanager inzake het uitvoeren van complexe projecten en over de implementatie van diensten.  Onderkent vraagstukken waarover beleidsbeslissingen genomen moeten worden, signaleert en bereidt deze vraagstukken voor, inclusief de organisatorische, personele, sociale en technische consequenties aan de opdrachtgever. Identificeert nieuwe business cases en adviseert klant en ICT management ten aanzien van mogelijkheden en beperkingen van ICT oplossingen. Ondersteunt de lijn bij implementatie van het project resultaat. Levert actief bijdragen aan de verdere professionalisering van projectmanagement binnen UWV naast lopende projectverantwoordelijkheden. Onderhoudt contacten met externe partijen waaronder andere bedrijfsonderdelen en ketenpartners. Creëert randvoorwaarden voor projectsucces door middel van: Mitigeren risico’s, Werken onder architectuur,Draagt zorg voor juiste in beheer name, Coached en begeleid, vanuit de eigen specifieke deskundigheid, collega projectleiders en – managers. 
staffing groep
10-09-2019 00:00