Functioneel beheerder 2FTE

Wij zijn door zwangerschap en ziekte op zoek voor onze klant naar tijdelijke ondersteuning. We zoeken een functioneel beheerder voor finance, liefst iemand met een finance CODA ervaringAFAS ervaringDoel van de functieAls gedelegeerd eigenaar van de informatiesyste(e)m(en) optreden als intermediair tussen interne klanten (de business), IT en externe leveranciers. De functie is daarmee verantwoordelijk voor de continuïteit, optimalisatie en kwaliteit van het informatiesyste(e)m(en) in het toegewezen aandachtsgebied.Organisatorische contextDe Functioneel Beheerder rapporteert aan een Teammanager of Informatiemanager van het betreffende aandachtsgebied en werkt (afhankelijk van het niveau) binnen de kaders van richtlijnen en proceduresKernactiviteitenMonitoren van de effectiviteit en testen van informatiesystemen. Het helder krijgen van problemen bij het gebruik van informatiesystemen en het aandragen van oplossingsrichtingen (zo nodig in overleg met leidinggevenden en/of leverancier). Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en/of wijzigingsverzoeken vanuit de business en het oplossen van knelpunten ter voorkoming van storingenIncidentbeheerHet signaleren van (dreigende) storingen, het in behandeling nemen van incidenten. Het vinden van oplossingen (zo nodig in overleg met leidinggevenden en/of leverancier). Het bewaken van de voortgang van probleemoplossing.Functionele specificatiesHet inventariseren van gebruikerseisen en -wensen en (informatie)behoeften. Het onderzoeken van de haalbaarheid en het informeren van de interne klant (business) over mogelijkheden, beperkingen en eventuele alternatieven. Het vaststellen van de functionele specificaties.ReleasesInitiëren van nieuwe en/of gewijzigde releases en het informeren van de interne klant (business). Het zorg dragen voor de begeleiding, het testen en in productie name van de nieuwe/gewijzigde release in afstemming met de leverancier en de interne klant.SysteemdocumentatieHet verzamelen en beheren van functionele beheerdocumentatie, handleidingen, werkinstructies en functionele specificaties, zodanig dat informatie volledig en actueel is. Het geven van uitleg/opleidingen aan gebruikers over het gebruik van processen en informatiesystemen.AdviesHet signaleren van knelpunten in het gebruik van informatiesystemen en processen en het inschatten of aanpassingen nodig zijn. Het vertalen van de gesignaleerde problemen naar voorstellen over aanpassingen en/of vernieuwingen en het hierover adviseren van belanghebbenden.ProjectresultatenHet maken van afstemmingsafspraken met marktpartijen (datavendoren, systeemleveranciers, etc.), en de business over verwachtingen met betrekking tot changes. Het vanuit de eigen professionaliteit en behoeften van de business ontwikkelen van ideeën voor verbetering en het vinden van aansluiting binnen bestaande systemen. Het coördineren van (externe) activiteiten.
staffing groep
13-03-2020 00:00