Projectarchitect

De projectarchitect valt onder de afdeling Projectenmanagement & Implementatie (PMI) binnen DI. De dagelijkse aansturing vindt plaats door de projectleider van het betreffende project. De projectarchitect heeft een functionele lijn naar de verantwoordelijke Enterprisearchitect van CIO Office (CIOO) binnen DI. De projectarchitect maakt deel uit van het projectteam en neemt deel aan het projectteamoverleg. Je bent het geweten en de vraagbaak op het gebied van informatievoorziening en -beveiliging. Je stelt met het oog op een betrouwbare en toekomstvaste dienstverlening de PSA op en andere architectuurproducten, onderhoudt deze, ziet toe op een correcte in vulling in de solutionarchitectuur en de implementatie ervan. Dit binnen de kaders van de Enterprise-architectuur van JenV en DJI en de architectuurkaders van het DJI Zorgdomein. Als projectarchitect adviseer je tevens over de specifieke inrichting van beveiliging van applicaties, systemen en de technische infrastructuur. Je ziet er op toe dat de integratie tussen applicaties en systemen conform de geldende principes wordt toegepast waarbij toekomstvastheid, wendbaarheid, geldende standaarden in het zorgdomein en beveiliging hoofdzaken zijn. Jij zorgt ervoor dat betrouwbaarheid en beveiliging de juiste aandacht krijgen in alle fasen van de life-cycle van een ICT-systeem. Je helpt bij het vaststellen van de betrouwbaarheidseisen aan het systeem en toetst dit beveiligingsniveau aan de baseline. Verder adviseer je over de te nemen maatregelen uit de baseline. Waar nodig help je aan de hand van risicoanalyses specifieke bedreigingen tegen en kwetsbaarheden van het systeem bepalen. Daarbij adviseer je over extra te nemen maatregelen. Je toetst of de maatregelen goed zijn doorgevoerd in het ontwerp en je geeft advies op het gebied van testen van de beveiligingsmaatregelen en beheerprocedures. Je geeft aan hoe de werking van onze beveiligingssystemen kan worden aangetoond en je beoordeelt de rapportages van onze leveranciers hierover. Ten slotte zorg jij ervoor dat, na implementatie, er een consistent beeld van de definitief gerealiseerde oplossing wordt opgeleverd, dit is de PEA (Project Eind Architectuur). Op te leveren resultatenProjectarchitecturen (PSA, PEA en alle daaraan verwante sub-producten);Impactanalyses en adviezen;Kostenramingen;Achtergrond opdrachtBinnen DJI is een integraal elektronisch patiënten dossier (EPD) in gebruik ten behoeve van de medische dossiervorming van de justitiabelen. Dit integrale dossier bevat tevens een elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) vanwaaruit digitaal receptenverkeer met apotheken wordt gerealiseerd. Belangrijkste kenmerken zijn: veilige en optimale patiëntenzorg, informatie is altijd elektronisch en actueel beschikbaar, gegevens hoeven maar één keer te worden ingevoerd en zijn uniform, zorgvuldige en veilige overdracht van gegevens binnen en buiten DJI, eenvoudig vergelijken en uitwisselen gegevens, sturingsinformatie en ketenkoppelingen op basis van standaarden. In het kader van een analyse van de gesignaleerde problemen rondom de medicatie en het receptenverkeer wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om een vervangend EVS, dat beter past bij het DJI-specifieke proces van medicatieverstrekking, te verkrijgen. Hiertoe dient een project startarchitectuur (PSA) te worden opgesteld en beschreven te worden hoe een vervangend EVS geïntegreerd kan worden in het bestaande EPD. Daarnaast wordt samen met het Shared Service Center ICT (SSCI) bekeken hoe de gegevensuitwisseling van patiëntgegevens verbeterd kan worden. Deze gegevens staan nu op een zgn. ‘Zorgeiland’, afgeschermd van andere data binnen DJI. Dit Zorgeiland moet worden uitgebreid en geoptimaliseerd om: patiëntveiligheid te kunnen garanderen (actuele en volledige gegevens); te voldoen aan wet en regelgeving in de Zorg en de AVG; zorgprofessionals binnen DJI te ondersteunen in hun werk (baten business case EPD verzilveren) en-stuurinformatie op veilige en verantwoorde beschikbaar te stellen voor somatische zorg (baten business case Grip op Zorg verzilveren). Ook hier is een projectarchitect noodzakelijk om verbeteringen volgens architectuur principes in kaart te brengen. De projectarchitect kan tevens op andere lopende projecten worden in gezet om een PSA bij te stellen of de eindarchitectuur op te leveren.
staffing groep
15-04-2020 00:00