Domeinarchitect I&AM HOSA

De domeinarchitect vervult de rol van inhoudelijk verantwoordelijke voor het ontwerpen van (de eerste versie van) de domeinarchitectuur IAM die onderdeel is van de Hoger Onderwijs Sector Architectuur (HOSA). De domeinarchitect geeft daarbij invulling aan de architectuur-inhoudelijke activiteiten en geeft hier sturing aan richting de leden van werkgroep. De domeinarchitect draagt er inhoudelijk zorg voor dat de werkgroep van betreffende domein de volgende producten oplevert:1. De principes, modellen en standaarden die ervoor zorgen dat de te ontwikkelen IV-/ICT-voorzieningen van het betreffende domein doordacht en samenhangend worden ingericht. Voor domein I&AM betreft dit voorzieningen voor doelgroepen als studenten, medewerkers (in de rol van docent, onderzoeker, beleids-of ondersteunend personeel) en gasten.2. Inhoudelijk zullen de uit te werken domein-architecturen een aantal zaken betreffen: a. Uitwerking van IAM -logistieke functionaliteiten/processen/diensten die door de betreffende IV-/ICT-voorzieningen voor de student/docent/onderzoeker/ondersteuner beschikbaar zijn.b. Uitwerking van de typen informatie/gegevens die binnen deze logistiek omgaan en de aanduiding van deze typen door ze als informatieobjecten/gegevensmodellen vast te leggen.c. Een classificatie van de typen informatie/gegevens naar risico voor de student/docent/onderzoeker/ondersteuner en betrokken instellingen/organisaties in termen van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid (BIV-classificatie).d. De functionele beschrijvingen van IV-/ICT-applicaties die de betreffende informatie/data opslaan, bewerken en beschikbaar stellen, alsook relevante samenwerkingsfaciliteiten bieden.e. Het ontwerp van de dienstverlenings-organisatie voor verdere aansturing, ontwikkeling en beheer van de ontworpen IAM  onderdelen van de HOSA architectuur.De domeinarchitect voert de volgende taken uit:Het inhoudelijk richting en leiding geven aan werkzaamheden van de betreffende HOSA werkgroep gericht op de oplevering van bovengenoemde producten.Het onderhouden van contacten met voor het domein relevante projecten/programma’s elders en aandacht besteden aan de inhoudelijke afstemming en aansluiting van de domein-architecturen ter versterking van deze projecten/programma’s.Het in de HOSA Projectgroep inhoudelijk op consistentie valideren van de (tussen)resultaten en komen tot een samenhangende en geconsolideerde HOSA, als tussen en eindproduct voor de beoogde doelarchitectuur.Het bijdragen aan de (tussen)rapportage over voortgang in de werkgroep door de HOSA Projectgroep aan de stuurgroep HOSA.
staffing groep
02-07-2020 00:00