Senior Contractmanager

De Senior Contractmanager is lid van het BZ Contractmanagementteam en stuurt op de BZ-brede belangen ten aanzien van de levering van diensten door de (strategische) ICT-leveranciers. Hun dienstverlening dient zodanig bestuurd te worden dat deze op alle niveaus blijvend aansluit op de behoeften van BZ en dat de continuïteit en kwaliteit gewaarborgd zijn tegen optimale kosten en condities. De Senior Contractmanager is verantwoordelijk voor het managen van een aantal aflopende grotere contracten (Infrastructureel en applicatief) en een aantal doorlopende kleinere contracten. De senior contractmanager is daarbij de spil in sturing op contractuele afspraken van de prestatie, kosten en relatie met de te selecteren ICT leverancier. De adviseur is in staat om zowel op macroniveau (SG, pSG) en microniveau (directie, RSO, post) te opereren.Achtergrond opdracht:De Senior Contractmamanger:Is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van de uitbestedingscontracten die onder zijn/haar beheer valleIs verantwoordelijk voor het correct doorlopen van groot- en kleinschalige en/of gevoelige inkooptrajecten van behoeftestelling tot een werkbaar contractStuurt op contractuele afspraken van de prestatie en kosten van de gecontracteerde leveranciers, signaleert tekortkomingen daarin en voert overleg bij het optreden van hardnekkige problemen en falende dienstverleningStuurt bij escalaties binnen belangrijke contractenVertaalt en evalueert klantvragen en de correcte oplossing daarvoor bij leveranciersIs verantwoordelijk voor het contractueel onderhouden van de relaties met de leveranciers zodanig dat hun prestaties voldoen aan de gemaakte afspraken. Stelt zonodig contracten en dienstverleningsafspraken bijOnderhandelt over de meest gunstige voorwaarden voor de ICT-dienstverlening aan BZBewaakt de contractuele kaders in overleg met de juridische discipline en ontwikkelt deze doorIs verantwoordelijk voor kennisbehoud van de (internationale) leveranciersmarktVertaalt de internationale context van BZ naar consequenties voor contracten en uitvoerbaarheid van de dienstenAdviseert de leiding van de directie over inkoop-, c.q. aanbestedingsstrategieënOverlegt met leveranciers en de interne organisatie over algemene contract-juridische zaken, aanbestedingsproblemen en standaardisering van contracten en regelingenDraagt zorg voor het continu (laten) uitvoeren van kwaliteitstoetsen over de overeengekomen contracten voor levering, diensten en werkenIs verantwoordelijk dat managementrapportages volgens de gestelde voorwaarden geleverd wordenVerantwoordelijk voor het onderhouden van het contractdossierOmschrijving resultaatgebieden:Concrete, juiste, tijdige en volledige contractdossiersToekomstgerichte realistische adviezen en beleidsvoorstellen vanuit een integraal IV-perspectief
staffing groep
02-07-2020 00:00