Infomatieanalist

Als informatieanalist voer jij informatieonderzoeken uit waarbij je de informatiebehoeften of systeemvereisten formuleert. Je wil de business echt doorgronden en hebt snel een helder overzicht. Je werkt nauw samen met leden van het agile team en met de product owner, IT architecten en business analisten. Binnen het (internationale) Vreemdelingendomein ben jij in staat om analyses uit te voeren. Deze analyses zet jij conform onze standaarden op papier. In nauwe samenwerking met je andere teamleden. Je hebt ervaring met het uitwerken van business processen (BPM), werkprocessen (WFM), data en business logica (BRM).Achtergrond opdracht: Het programma Grenzen & Veiligheid richt zich op de implementatie van een reeks EU-verordeningen op het terrein van het vreemdelingenverkeer, waarbij het (in EU-verband) bevorderen van doorstroom bij de grenzen en tegengaan van illegale immigratie de belangrijkste doelen zijn. Essentieel hierbij is dat de EU-lidstaten, en partijen binnen elke lidstaat, alle relevante informatie volledig, juist, uniform en tijdig met elkaar kunnen uitwisselen. De diverse digitale voorzieningen die hiervoor in Europees verband nodig zijn en waarop de lidstaten kunnen aansluiten, worden hiertoe aangepast dan wel aanvullend tot stand gebracht.Voor Nederland raken deze verordeningen alle organisaties die een samenwerkingsrol binnen de Nederlandse vreemdelingenketen vervullen. Het keten-overkoepelend programma Grenzen & Veiligheid is op het niveau van het Ministerie van JenV in uitvoering; elke ketenpartner start – in aansluiting op het centrale programma - voor de implicaties van bedoelde verordeningen op de eigen organisatie, bedrijfsprocessen en informatievoorziening, een eigen project of programma. Voor de IND is dit het gelijknamige project Grenzen & Veiligheid.Organisatorische context en cultuurDe afdelingen IV Ontwikkeling en IV Beheer van de Directie Bedrijfsvoering verzorgen de geautomatiseerde ondersteuning van alle bedrijfs-processen binnen de IND. Vanwege het belang van de IND systemen voor het bedrijfsproces van de IND is besloten dat cruciale activiteiten blijvend binnen de IND worden uitgevoerd. De IV-organisatie is integraal verantwoordelijk voor de IV-dienstverlening inclusief de dienstverlening van externe partijen.De IV-organisatie levert deskundigheid, en adviseert over de gewenste of noodzakelijke richting, op het terrein van de ontwikkeling van de informatievoorziening. Het modelleren en het doorvoeren van wijzigingen in overleg met de klant is een kerntaak van IV. Naast het technisch beheer en de verdere ontwikkeling van INDiGO ondersteunt de IV-organisatie, ook de flexibele werkplek (DWR), de web gebaseerde ondersteuning door kennissystemen (m.n. SharePoint), de systemen ten behoeve van bedrijfsvoering (Datawarehouse (DWH), Joost, systemen van derden), de publieke omgeving (diensten via internet) en de onderliggende infrastructuur.De IV-organisatie ondersteunt de gebruiker bij het gebruik van de systemen o.a. door de helpdeskfunctie en door kennisoverdracht. Voor de realisatie van voornoemde taken stuurt de IV-organisatie externe dienstverleners aan zoals o.a. het SSC-ICT, Solvinity en Justid.
staffing groep
06-07-2020 00:00