HRM Proces expert- projectleider

Aanleiding en contextIn de agenda is ‘teamontwikkeling en professionele cultuur’ één van de speerpunten voor 2020. De vernieuwde R&O cyclus sluit aan op en ondersteunt de ontwikkeling van een professionele cultuur (met feedback en feed forward), waarin we met elkaar continu in dialoog zijn over persoonlijke en teambijdragen/prestaties en ontwikkeling. Dit draagt bij aan het zowel realiseren van de ambities van de hogeschool als aan de wensen en ambities van de medewerkers. Het ontwerp van de nieuwe R&O is inmiddels vastgesteld door het CvB en ligt voor bij de vakbonden. De vastlegging van de cyclus moet worden gedigitaliseerd met behulp van een systeem waardoor ook registratie en monitoring mogelijk is. Voor de digitale ondersteuning van de R&O cyclus is het uitgangspunt te voldoen aan de IT-doelarchitectuur voor het HRM domein (SAP tenzij). Omdat de nieuwe professionele cultuur uitgaat van het eigenaarschap van iedere medewerker voor de eigen professionele ontwikkeling in nauwe samenwerking met de teamontwikkeling zijn er een aantal uitdagingen:de inrichting en digitale ondersteuning zo lean mogelijk te doen met een zo min mogelijke belasting van medewerkers en leidinggevenden de inrichting optimaal te integreren met het gebruik van sharepoint binnen de HHs het (geïntegreerd) gebruik maken van een teambeoordeling bij het individueel beoordelen van een medewerker is relatief nieuw ook binnen de geautomatiseerde ondersteuningBijzondere omstandighedenBinnen onze klant is de richtlijn voor de komende periode thuiswerken, afstemmingen en samenwerking vinden online plaats via MS Office-Teams. Het hierbij succesvol zijn in effectief projectmatig samenwerken en het bereiken van de beoogde projectresultaten vereist extra (nieuwe) vaardigheden en skills. Het beschikken over ervaring hiermee strekt tot aanbeveling. OpdrachtformuleringDe HRM proces expert-projectleider heeft op hoofdlijnen de volgende opdracht: Beschrijf het proces met per processtap vastlegging welke informatie waarom en hoe moet worden vastgelegd.Ondersteun de nieuwe R&O cyclus en onderliggende processen door de implementatie van een passende softwareoplossing.Realiseer en/of laat realiseren de benodigde koppelingen. De benodigde koppelingen worden op basis van de gekozen oplossing verder uitgewerkt in het projectplan.  Globale projectfasering op basis van een voorlopige planning vanaf start:Task name: Fase 1: Projectvoorbereiding: opstellen procesbeschrijving nieuwe R&O-proces, keuze ondersteunende software en uitwerking in projectplan. Afgerond met een go/no-go besluit door de stuurgroep (start 20-07-2020 & finish 19-10-2020) Fase 2: Aanschaf en implementatie van het systeem, inclusief uitwerking beheerplan en uitvoer communicatieplan. (start 20-10-2020 & finish 19-04-2021)Fase 3: Projectafsluiting (start 20-04-2021 & finish 19-05-2021) Op te leveren resultatenDe volgende resultaten worden in ieder geval opgeleverd vanuit het project:Inrichting project en stuurgroep ProjectplanBeschrijving van het proces met per processtap vastlegging welke informatie waarom en hoe moet worden vastgelegd.Keuze voor het systeem, benodigde koppelingen, eventuele linken met DI (duurzame inzetbaarheidsuren)- en verloftoolInkooptraject c.q. aanschaf licentiesImplementatie nieuwe R&O proces incl. geautomatiseerde ondersteuning Communicatieplan met hierin uitgewerkt de wijze waarop leidinggevenden en medewerkers bij dit proces worden betrokken. Beheerplan voor het beheer van het nieuwe R&O proces en het ondersteunende systeemTraining beheerdersAfsluitingsdocument met hierin de overdracht naar de lijn.
staffing groep
07-07-2020 00:00