Service delivery manager

1 Onderhouden klantrelatiesOnderhoudt zodanige kontakten met de betrokken klant(engroep), dat in zijn geheel en op onderdelen een goed beeld ontstaat van de specifieke klanteisen en -wensen, met als doel huidige of toekomstige dienstverlening optimaal af te stemmen op de behoeften van de klant.2 Adviseren klantrelatiesInventariseert, analyseert en omschrijft de gewenste dienstverlening van de klant(engroep). Stemt dit af in het afdelingsoverleg en met het (ICT-)management van de betrokken klant. Verricht analyses van specifieke problemen en stelt oplossingen voor. Draagt er, indien aan de orde, zorg voor dat een specifiek probleem (projectmatig) verder wordt onderzocht en opgelost.3 Vaststellen dienstverleningDraagt, binnen de kaders van het afdelingsplan en het vastgestelde informatieplan van de betrokken klant(groep), zorg voor het opstellen van een dienstenovereenkomst. Doet dit op een zodanige manier dat de inhoud, kosten en consequenties van de gewenste ICT-dienstverlening transparant wordt gemaakt, met als doel een professionele uitvoering van de ICT-dienstverlening. Begeleidt vanuit deze invalshoek de totstandkoming van de Service Level Agreement (SLA) en de daarop gebaseerde afspraken. Draagt zorg voor communicatie van de afgesloten SLA naar de klant. Ook de totstandkoming van de SLE|s (Service level elementen) vallen onder zijn/haar verantwoordelijkheid.4 Bewaken dienstverleningGeeft op basis van de dienstenovereenkomst en de SLA op zodanige wijze sturing aan de dienstverlening richting een klant(groep), dat de overeengekomen ICT-diensten- en producten tijdig en compleet ter beschikking komen en voldoen aan de van te voren overeengekomen specificaties. Houdt hiertoe structureel overleg met Informatiemanagement van de klant(groep). Indien aan de orde doet de SDM voorstellen voor aanpassingen in de afgesproken dienstverlening richting de eindverantwoordelijke Manager.5 Rapportages/klantinformatieDraagt zorg voor het maandelijks en op kwartaalbasis opstellen van rapportages/evaluaties aan de klant(groep) omtrent de dienstverlening cfm. SLA maar ook over incidenten, verbetermaatregelen ter voorkoming van incidenten. Bespreekt de rapportages met de Manager en met de klant (-vertegenwoordiger).6 Proces en kwaliteitsverbeteringDoet op basis van kennis/expertise verbetervoorstellen m.b.t. het service delivery proces (kwalitatief/ kwantitatief/financieel).
staffing groep
08-07-2020 00:00