Solution Architect KMar

Als projectarchitect ben je de spil tussen de business en techniek in het grensbewakingsproces. Je bent gesprekspartner voor de Koninklijke Marechausse (KMar) in de snel veranderende operatie van de grensbewaking. Het KMar programma Future Borders is de behoeftesteller met haar visie op een vernieuwd grensconcept. Met het programma stem je de funtionele behoefte en requirements af. Je werkt nauw samen met de Enterprise architecten, met wie je de projectstartarchitecturen opstelt. Deze projectarchitecturen zijn riching gevend voor de technische oplossingen, waarvoor je weer nauwe samenwerking hebt met de verschillende technische specialisten, zowel binnen als buiten Defensie. Als projectarchitect ben je verantwoordelijk voor de samenhang tussen de verschillende deelsystemen, die met zijn allen invulling geven aan het grensbewakingsproces. Je start met het project Grenspassage Beslisserver Fase 2. Dit project levert een nieuw dashboard op voor de grenswachter, waarmee hen een uniform beeld gegeven wordt. Ten behoeve van dit uniforme beeld heeft het GPBS diverse koppelingen nodig met de bestaande systemen, waarbij nagedacht wordt over het overhevelen van beslislogica naar het GPBS. Je kunt ingezet worden op verschillende projecten die geinitieerd worden vanuit het programma Future Borders. Projectnaam: CDS.IV.259.03 GPBS IIAchtergrond opdracht:De Kmar heeft met haar programma Future Borders een visie uitgewerkt over een vernieuwing van het grensbewakingsproces.Kmar werkt daarin nauw samen met het ministerie van Jusitie en Veiligheid en Schiphol. Het grensproces is aan veel wijzingen onderhevig die vaak voortvloeien uit regelgeving vanuit de Europese Unie. Daarbij is de KMar vaak gebonden aan deadlines als het gaat om implementatie van een verordening. JIVC, in bijzonder de afdeling COC2 (Civiel Operationeel Command and Controll) is verantwoordelijk voor de projecten die zorgen voor de technische invulling van het vernieuwd grensconcepOrganisatorische context en cultuur:JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd. Bijzonderheden / extra toelichting:De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt. We zoeken iemand die in staat is om op alle niveaus en over verschillende onderwerpen effectief te communiceren. Het ene moment ben je in discussie met enterprise architecten over architectuur principes, het volgende ogenblik ben je met business analisten een heel concreet probleem aan het afpellen en weet je de juiste vragen te stellen om tot een gewogen oordeel over de te kiezen oplossingsrichting te komen. En passant geef je advies aan een infrastructuur consultant, die worstelt met de uitwerking van het technisch detailontwerp van een koppeling en zorg je ervoor dat hij weer verder kan met zijn werk. We maken gebruik van een Commercial Of-the-Shelf oplossing in combinatie met specifiek voor de KMar te realiseren koppelingen. Daarbij moet dit geheel landen op een nieuw te ontwikkelen infrastructuur, dat ook de nodige eisen aan de oplossing stelt. Je draagt, samen met de technisch projectleider, zorg voor een oplossing die succesvol uitgerold kan worden binnen de KMar. Je zoekt inhoudelijk afstemming met alle relevante stakeholders en maakt hiermee concrete afspraken die de belangen van de KMar en het project dienen. Je speel een belangrijke rol bij de bewaking van de kwaliteit en veiligheid van de oplossing. Let op: Standplaats is Utrecht. extra standplaatsen zijn Maasland, Schiphol, Den Haag, Huis ter Heide, Apeldoorn. Frequentie vooraf niet aan te geven. 
staffing groep
08-07-2020 00:00