Program Assurance / Program Control

De Program Assurance / Program Control / programma ondersteuner van zowel het programma Vernieuwing werkgeversadministratie (VWGA) als het programma Informatie Gestuurd Toezicht Loonheffingen (IGT LH) bewaakt, dat het programma adequaat wordt ingericht en bestuurd (juiste stappen in de juiste volgorde op basis van het juiste mandaat), teneinde resultaten te leveren die in overeenstemming zijn met de verwachtingen. Het controlaspect van de rol ziet op het bewaken en inzichtelijk maken van voortgang, portfolio / financiën, risico’s en de besturing daarvan. Vanuit deze rol wordt gevraagd en ongevraagd advies verstrekt aan de programmamanager / (gedelegeerd) Business Owner c.q. vz van de stuurgroep. Vanuit deze rol worden ook de stuurgroepen voorbereid, wordt de verslaglegging georganiseerd en vindt bewaking op o.a. actiepunten plaats.De Program Assurance / Program Controlrol / programma ondersteuner ondersteunt de programmamanager (gedelegeerd Business Owner) met de programma-inrichting, het programmaplan, ondersteunt het rapportageproces en is deze rol aanspreekpunt voor (2e lijns) control. Tot slot valt ook archiefbeheer (en voor IGT LH het schrijven van de business case) binnen de verantwoordelijkheid van deze rol.De verdeling van tijd over beide programma's is fifty-fifty.Achtergrond opdrachtDe keten Loonheffingen (LH) heeft in haar ketenplan de doelstelling geformuleerd om de beheer en onderhoudslast van haar IT-landschap te verminderen door het moderniseren ervan, waarbij procesoptimalisatie een belangrijk subdoel vormt. Van daaruit ontstaat ruimte voor toekomstige vernieuwing. Het ketenplan is vastgesteld. Drie grote strategische projecten / programma's vormen het fundament om de LH-processen voor de toekomst te borgen, waarbij processtandaardisatie subdoel over de programma's heen vormt.De Program Assurance / Program Control / programma ondersteuner komt te werken voor zowel het het programma VWGA als het programma IGT LH. Het doel van het programma VWGA is het moderniseren van de werkgeversadministratie (WGA) in een administratie Relatiegegevens Loonheffingen (RLH) naar een toekomstvast ICT-platform. Hiermee wordt het proces van loonbelasting en premies meer wendbaar, wordt de bedrijfscontinuïteit geborgd en daarmee het geheel toekomstvast. Het programma IGT LH richt zich op de vernieuwing van de ondersteuning van toezicht Loonheffingen bij meerdere onderdelen van de Belastingdienst. Beoogde vernieuwingen zijn het vervangen/aanvullen van bestaande vormen van risicodetectie door/met detectie vanuit risicomodellen, uniformeren en samenbrengen van de werkstroombesturing op toezichtsignalen LH en het verbeteren van sturingsmogelijkheden op het toezicht werk LH door integrale dashboards.
staffing groep
09-07-2020 00:00