Proces analist

De gezochte procesanalist is verantwoordelijk voor het beschrijven en het visualiseren van alle nieuwe/vernieuwde koppelingen en deonderlinge samenhang van de gegevensuitwisseling binnen het programma FOBO (Front Office Back Office). De procesanalist werkt hierbijnauw samen met de informatieanalist, businessanalisten en de solution architect van FOBO Gegevensuitwisseling en de specialisten van debetreffende ketenpartners zoals de Politie en de Migratieketen.Omschrijving taken en resultaatgebieden:De belangrijkste taak van de procesanalist is het in kaart brengen en visualiseren van de bestaande (keten)processen van de vernieuwdekoppelingen voor de gegevensuitwisseling voor FOBO.Naast het beschrijven van de processen en samenhang van systemen moeten de processen ook grafisch in kaart worden gebracht.WerkomgevingHet ministerie van Buitenlandse Zaken werkt vanuit de Directie Consulaire zaken en Visumbeleid (DCV) aan de verbetering en verderedigitalisering van consulaire dienstverlening aan haar klanten. DCV is in de eerstelijns dienstverlening aan haar klanten in meerdereopzichten vergelijkbaar met een klantenservice organisatie met meerdere kanalen: uitgebreide informatie beschikbaar via haar websites,telefonie, e-mail en social media, maar ook via het 24/7 contact center in Den Haag, aangevuld met fysieke bezoekmogelijkheden via meerdan 100 ambassades en consulaten (posten) of via meer dan 100 locaties van Externe Dienstverleners (EDV’s) wereldwijd. Men streeftdaarbij naar excellente dienstverlening met als belangrijke thema’s zichtbaarder, bereikbaarder, klantgerichter via meerdere kanalen. Deinrichting vindt daarbij plaats langs de volgende principes: Het klantcontact en de dienstverlening worden zo veel mogelijk digitaalingericht. Daar waar aanvullende informatie nodig is kan de klant terecht bij een 24/7 bereikbaar centraal contact center in Den Haag. Daarwaar binnen het dienstverleningsproces een fysiek bezoek van een klant aan een BZ vertegenwoordigende locatie nog noodzakelijk is, zaldit zo veel mogelijk worden uitbesteed aan EDV’s met een breed verspreid wereldwijd kantorennetwerk. De verwerking in de backofficewordt eveneens anders ingericht: centraal, zoveel mogelijk digitaal en informatie gestuurd. Om de bestaande dienstverlening steeds verderte verbeteren langs deze inrichtingsprincipes worden stap voor stap nieuwe of verbeterde diensten geïntroduceerd. De ontwikkeling enimplementatie van deze diensten vindt plaats binnen het veranderprogramma FOBO 2020 van DCV. Dit alles in samenwerking met posten,beleidsafdelingen binnen DCV, overige directies binnen BZ en eventuele externe leveranciers.Binnen het programma FOBO is het deelproject Gegevensuitwisseling verantwoordelijk voor de connecties tussen de systemen van BZ ende systemen van de Nederlandse vreemdelingenketen en Europese systemen voor alle Schengen lidstaten. Degegevensuitwisselingsmodule zal zorg dragen voor de afhandeling van ongeveer 80 miljoen berichten op jaarbasis en is een belangrijkepilaar binnen de vernieuwing van het huidige visumsysteem.Bij het uitvoeren van de opdracht werkt hij/zij nauw samen met de Product Owner, informatie analist, projectleider van het deelprojectGegevensuitwisseling en de business consultants van het programma FOBO.
staffing groep
04-08-2020 00:00