Senior ICT Beheerder

Draagt zorg voor de dagelijkse operatie door:het analyseren van complexe bouwsteen overstijgende wijzingingsverzoeken op impact en haalbaarheid van de uitvoering in relatie tot het beheer binnen de technische omgeving (samenstel van bouwstenen ).uitwerken van impactanalyses van niet standaard aanvragen (NSA 's)het geven van functionele richtlijnen aan beheerdershet stellen van prioriteiten gericht op technische handelingenhet borgen van de samenhang tussen wijzingen en bouwstenen en bepalen van de volgordelijkheidhet coordineren van de uitvoering op basis van de release en beheer kalender van de bouwstenenhet proactief handelen en (bi)sturen bij dreigende congestie of onderbezetting in de ICT infrastructuur d.m.v. het instrueren van de uitvoeringsteam(s) prioriteitsstelling en controle op de uitvoering van het dagelijks beheer van de infrastructuurDraagt zorg voor de uitvoering van lifecyclemanagement van de bouwstenen, door:het coordineeren van de uitvoering van technische aanpassingen aan de bouwsteen ingegeven door de leverancier of productmanagement/productverantwoordelijken ende samenhang met de met andere bouwstenen en defensie infrastructuur te bewaken, te analyseren, te verifierenhet uitwerken van prestatiekaders vanuit Producten naar technische normen zodat beheer uitgevoerd kan wordenhet beoordelen van de efficiency en effectiviteit van de door te voeren wijzingen binnen de life cycle van de bouwstenenhet toezien op handhaving van geldende externe en interne acceptatie criteria en normenkadershet accepteren van opgeleverde nieuwe bouwstenen of functionaliteit binnen bestaande bouwstenen zodat een ongestoorde productie kan plaatsvindenDraagt zorg voor het problem management door: het (laten) uitvoeren van onderzoek en het analyseren van de probleemgebieden om te komen tot een structurele (technische) oplossing ten behoeve van de contituit.Achtergrond opdrachtPower BI Organisatorische context en cultuuJIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd. Bijzonderheden / extra toelichtingDe mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt. Kandidaat wordt grotendeels verwacht op locatie in Den Helder aanwezig te zijn. E.e.a. afhankelijk van de COVID-19 maatregelen.
staffing groep
04-08-2020 00:00