Functioneel beheerder (IDM)

Taken:Zorg dragen voor het ketenbeheer met betrekking tot de informatie-uitwisseling van persoons- en identiteitsgegevens, met oog voor de geldende richtlijnen van beveiliging en privacy;Coördineren van of zelf bijdragen aan het beschrijven van processen en/of (administratieve) procedures met betrekking tot Identity- en Acces-management, alsmede het coördineren van of zelf bijdragen aan het onderhoud van voornoemde beschrijvingen; Het onderhouden van contacten met ketenpartner-IdM-contactpersonen (departement); Het - namens de bedrijfsvoering van de NVWA - leveren van input op voorgestelde wijzigingen op departementaal niveau, door deelname aan het Change Advisory Board IdM.]Ondersteunen/inzet in projecten waarin bestaande departementale IdM-diensten worden vervangen c.q. vernieuwd en die (mogelijk) impact hebben voor het Identity- en Acces-management van de NVWA in de breedste zin (processen, procedures, systemen en/of koppelvlakken);Entameren van realisatie van eisen en wensen m.b.t. aanvullende functionaliteit binnen de bestaande applicatie of koppelingen daarvan met NVWA-systemen, waaronder opstellen van functionele specs uit impactanalyses, het inbrengen van NVWA specifieke wijzigingsverzoeken op de departementale omgeving, sturen op de realisatie, binnen de NVWA ondersteunen/uitvoeren van testen en de implementatie;In overleg met het departement zorg dragen voor structurele oplossingen voor onderliggende oorzaken van verstoringen op zowel een technisch, als ook procesmatig niveau; Het tijdig oplossen van incidenten, op basis van (verder uit te werken) afspraken met het departement;Het beheren van het toegangsplatform voor NVWA-medewerkers (IBIS);Het ondersteunen bij IdM-audit en -securityprocessen;Het (mede) inrichten, beheren en controleren van huidige en toekomstige autorisatiemodellenAchtergrond opdrachtDe identity en access-management gerelateerde processen binnen de NVWA zijn belegd binnen de directie Bedrijfsvoering, de Afdelingen Personeel & Organisatie, Facilitair en Informatiemanagement. De gelieerde systemen en het beheer hiervan zijn echter verspreid. Er zijn Rijksbrede diensten (zoals P-direkt, of de Rijksadresgids), departementale diensten (centraal IDM, IDP, AD, Outlook) en NVWA-specifieke systemen (INSPECT, e.a.).Binnen de NVWA loopt momenteel een project met als doel voornoemde processen (in samenspraak met de externe partijen) te optimaliseren om daarmee de informatiebeveiligingsrisico’s en verstoringen te minimaliseren, extra beheer kosten te voorkomen en van reactief oplossen te komen tot proactief beheren. Daarnaast heeft het project als doelstellingen de kwaliteit en consistentie van medewerkersdata te verbeteren, te borgen en de beschikbaarheid te maximaliseren.Om de projectresultaten op termijn te kunnen borgen is de NVWA voor langere tijd op zoek naar een senior functioneel beheerder met kennis van Identity- en access-management. De functioneel beheerder zal worden ingezet op het thans lopende project IdM en het (toekomstig) functioneel beheren van IdM en de departementale tooling “IdM/IBISDe functioneel beheerder wordt organisatorisch ingedeeld bij het team Beheer, Onderhoud & Support van de Afdeling Informatiemanagement
staffing groep
06-08-2020 00:00