Scrum master

Alle betrokkenen die werken aan de diverse acties vormen met elkaar een team. Vooral in sociale en creatieve zin. De samenhang en overlap van de acties verlangen veel creativiteit, optimale samenwerking en een sociale dynamiek die waarborgt dat het resultaat, het ‘werkend krijgen’, het leveren van business-waarde en het politiek-bestuurlijke belang voortdurend voor ogen wordt gehouden. De CIO richt hiervoor een werkplaats in en ondersteunt en faciliteert daarmee de samenwerking, organiseert de voortbrengingsprocessen, voert regie op samenhang en voortgang, onderhoudt de sociale dynamiek (samenwerking, creativiteit) en organiseert de besluitvormingsprocessen. De CIO wordt hierbij ondersteunt door een regieteam. Om het voortbrengingsproces op de Werkplaats te organiseren en ondersteunen zoeken we een agile-specialist / scum master.Voor deze rol en werkzaamheden zijn wij op zoek naar iemand die:Weet hoe je Scrum effectief inzet, zonder dat het belangrijker wordt dan het resultaat;Motiveert, enthousiasmeert en inspireert;Zorgt dat iedereen in de teams leert hoe de focus te houden in het werk en op het doel;Zichtbaar is, met aandacht voor de dagelijkse gang van zaken;Met mensen en teams spiegelt, mensen leert gewaar te worden van het effect van elkaars gedrag;Een derde oog heeft voor verspilling in het werkproces;•Naar de teams luistert, en helpt hun eigen problemen en uitdagingen te doorgronden;Het belang van de teams verdedigt, en durft nee te verkopen;Helpt knopen door te hakken, duidelijkheid schept in discussies/meetings, en daarin ook let op de timeboxes;•Zich inhoudelijk verdiept in- en verbindt aan het doel van de digitalisering.Achtergrond opdrachtIn de afgelopen jaren heeft de NVWA gewerkt aan de verbetering en vernieuwing van de handhavings- en keuringsactiviteiten. Centraal daarbij stond (en staat) de transitie naar een op risico’s gebaseerde aanpak, waarbij informatiepositie en risicoanalyse de basis vormen voor een op risico’s gerichte, efficiënte en effectieve werkwijze. Een steeds complexer wordende samenleving en steeds complexer wordende (internationale) handelsstromen verlangen in toenemende mate een zeer sterke informatiepositie, een adequate monitoring en signalering van (maatschappelijke) risico’s, een zeer hoge responssnelheid, de daarvoor noodzakelijke organisatorische wendbaarheid, flexibiliteit en een effectief interventierepertoire. Daartoe is de NVWA bezig met het opstellen van een IV/ICT actieplan. De acties die in het IV/ICT Actieplan zijn beschreven betreffen acties die voorzien in actuele operationele behoeften en die tegelijkertijd bijdragen aan strategische doelen.De NVWA gaat de komende tijd haar informatiepositie versterken en de business beter ondersteunen met een IV/ICT actieplan. Dit plan is vanuit een breed organisatieperspectief opgezet met een sterke focus op business-behoeften. De meeste acties die in dit IV/ICT actieplan zijn uitgewerkt betreffen derhalve businessthema’s. De uitvoering van de acties is niet louter een ICT-aangelegenheid, maar verlangt vooral business-leiderschap. De business moet voorop gaan in haar eigen vernieuwing.
staffing groep
07-08-2020 00:00