Informatie- en Businessanalyst

Het in opdracht van de projectmanager 'Vervanging DigiInkoop SSC-ICT':1. organiseren en uitvoeren van workshops en interviews en met de huidige en toekomstige gebruikers de gewenste processen ten behoeve van toekomstig ERP-systeem in detail doornemen, doorgronden/verdiepen en na afloop beschrijven. Het betreft minimaal de processen: Inkoop, Contractmanagement en Logistiek (supply chain), vaak in relatie met het Finance & Control proces;2. uitvoeren en verlenen van ondersteuning aan de opstelling van de procesbeschrijvingen en het opstellen van het programma van eisen (PvE) nav de vanuit de workshops opgehaalde wensen en eisen van de toekomstige gebruikers van hetr nieuwe systeem;3. uitvoeren van, en verlenen van ondersteuning bij, een fit-gap analyse voor een mogelijk geschikte applicatie, Exact, en het opgestelde PvE.Achtergrond opdrachtSSC-ICT gebruikt ter ondersteuning van haar inkoop-, bestel- en betalingsproces twee applicaties, te weten DigiInkoop (inkoop) en Exact (finance & control). De huidige overeenkomst voor het gebruik van DigiInkoop eindigt uiterlijk medio juli 2023 en dient door SSC-ICT vervangen en geïmplementeerd te zijn per 1 januari 2023. Bij het gebruik van Exact maakt SSC-ICT gebruik van de dienstverlening van BZK/UBR, waar ook deze applicatie draait. UBR ontwikkelt op basis van Exact Globe en Exact Synergy nieuwe dienstverlening waarbij zij aan haar huidige (en toekomstige) klanten ook een Bestellen tot Betalen (PtP) proces en een contractmanagementfunctionaliteit aanbiedt. Voor SSC-ICT is DigiInkoop van groot belang; SSC-ICT gebruikt DigiInkoop als ondersteunende applicatie voor haar inkoop en contractmanagementprocessen. Bij SSC-ICT gaat bijna 100% van de uitgaven via DigiInkoop. Met het gebruik is inmiddels een waarde van 1 miljard aan verplichtingen en informatie vastgelegd. Daarnaast wil SSC-ICT haar logistieke proces van inkoop, voorraad en uitlevering ook met de nieuwe applicatie laten ondersteunen.Het project hanteert hierbij de volgende, voorlopige planning:Opstellen van een programma van eisen (PvE) en beschrijven processen voor gewenste toekomstige situatie (okt 2020 - jan 2021)·Opstellen (PIOFACH) PvA en vaststellen (juni 2020 – febr 2021)Uitgangspunten aanbesteding en inrichting Aanbesteding en keuze voor leverancier (maart 2021 – sept 2021) Proof of Delivery (sept 2021 – nov 2021)·Implementatie en migratie van de applicatie (dec 2021 – dec 2022)· De vervangende applicatie is geïmplementeerd, (1 Januari 2023)
staffing groep
16-09-2020 00:00