Enterprise Architect (Deta-vast)

Als Enterprise Architect ben je verantwoordelijk voor het opstellen en onderhouden van de enterprise architectuur en doelarchitecturen. Daarnaast heb je een belangrijke rol als strategisch adviseur en draag je bij aan het realiseren van de Strategische I-agenda en (digitale) ambities van de IND. De komende jaren investeert de IND in een toekomstbestendig IV-landschap en in een andere imanier van werken, minder waterval/projectmatig en meer agile. De architectuurfunctie bevindt zich midden in deze ontwikkeling en zal ook steeds meer Agile gaan werken, waarbij een steeds nauwere betrokkenheid, niet alleen vooraf maar gedurende de gehele voortbrenging noodzakelijk is. Jij geeft mede vorm aan deze verandering.Achtergrond opdrachtDe IND heeft de ambitie om binnen vijf jaar een moderne dienstverlener te zijn die informatie- en datagestuurd werkt voor het gehele proces van dienstverlenen, van aanvragen, naar beslissen en handhaven, inclusief procesvertegenwoordiging, waarbij de klant op ieder moment over de juiste verblijfstitel beschikt. Dit stelt andere en hogere eisen aan de informatievoorziening (IV) van de IND. De IND zoekt een interim Enterprise Architect die meehelpt fundamentele inrichtingskeuzes te maken die volgen uit de strategie. Met deze keuzes worden de kaders vastgelegd die gehanteerd moeten worden bij het (her)ontwerp van de bedrijfsinrichting. Architectuur heeft daarmee dan ook een belangrijke plek tussen strategie en beleid enerzijds en inrichting en uitvoering anderzijds.Een van de ambities van de IND is informatie-gestuurd werken. Hiermee wordt het mogelijk de eenvoudige aanvragen geautomatiseerd af te doen, zodat onze medewerkers zich kunnen richten op de menselijke maat en de unieke omstandigheden van specifieke aanvragen. Dit vraagt van jou dat je onze business processen doorgrondt en je beseft dat alleen een technische benadering niet voldoende is. Werken binnen de IND vraagt om samenwerking met een groot aantal collega’s waarbij je belangen moet afwegen, afstemming moet zoeken en gevoel voor politiek moet hebben. Maar bovenal vraagt het om een vriendelijke en op samenwerking gerichte aanpak waarbij je continu kunt laveren tussen ambitie en pragmatisme.
staffing groep
12-01-2021 00:00