Programmamanager Ondersteuning Zorg voor de Jeugd - 's-Gravenhage

HERCOR BV Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Programmamanager Ondersteuning Zorg voor de JeugdStartdatum: 8-2-2021Einddatum: 31-12-2021Uren per week: 24 a 36Locatie: Den HaagIn het voorjaar van 2018 is het landelijke actieprogramma Zorg voor de Jeugd gestart. Het doel van dit programma is om jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar en meetbaar steeds beter te maken voor kinderen, jongeren en gezinnen, zodat ze op tijd passende hulp ontvangen. Brancheorganisaties, beroepsverenigingen, clientorganisaties, ministeries en de VNG werken samen aan de gestelde doelen, in de context van de transformatie van de jeugdhulp. Per 1 januari 2019 is het ondersteuningsteam gestart om jeugdregio’s hierbij te faciliteren. Het streven is om toe te werken naar een lerend jeugdstelsel. Hieraan draagt het OZJ bij door te signaleren, te stimuleren, te bemiddelen en te ontwikkelen.Vanwege het vertrek van de huidige programmamanager zoeken wij een opvolger. Het betreft een tijdelijke opdracht die loopt tot 2022.Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) werkt in opdracht van de stuurgroep Zorg voor de Jeugd. Het OZJ ondersteunt partijen in de 42 jeugdregio’s om tot een systematisch leer- en verbeterproces te komen en bouwt daarmee aan een lerend jeugdstelsel. Het OZJ is ingericht als transformatieplatform om landelijke, regionale en lokale doelstellingen uit het programma Zorg voor de Jeugd met elkaar in samenhang te brengen, zodat een vliegwieleffect ontstaat.Het OZJ bestaat uit ongeveer 70 mensen. Dit zijn landelijk ambassadeurs en hun aanjager/projectcoördinatoren, regio-ambassadeurs vanuit drie perspectieven (aanbieders/professionals, cliënten en gemeenten), ontwikkelaars/projectleiders, adviseurs/bemiddelaars van het subteam Oppakken en Leren van Complexe Casuïstiek en een coördinatieteam. De doelen van het OZJ zijn vervat in vijf veranderopgaven:1. Verbeteren van wijkgericht werken met de leefwereld als vertrekpunt2. Ontwikkelen van een lerend jeugdstelsel3. Contracteren vanuit de bedoeling4. Oppakken en leren van complexe casuïstiek5. Ontrafelen en terugdringen van schadelijke wachttijdenWe zijn een lerend team, dat werkt vanuit een ‘groei-mindset’. Onze ambitie is ‘Elke dag beter’. Dat geldt zowel voor de jeugdregio’s als voor onszelf. We stellen ons daarom continu de vraag waar we staan, wat we kunnen verbeteren en of we met de goede dingen bezig zijn.De programmamanager is verantwoordelijk voor de strategische koers van het ondersteuningsteam en de vertaling van strategie naar uitvoering. De programmamanager bewaakt zowel de inhoudelijke als contextuele samenhang en geeft van hieruit richting en kaders aan het ondersteuningsteam. Het ondersteuningsteam functioneert als platformorganisatie vanuit een groei- en ontwikkelstrategie. Je bent als programmamanager in staat om vanuit die principes te organiseren. Dit vergt dat je je moet kunnen verhouden tot een groot aantal stakeholders binnen een complex en ontwikkelend netwerk, het overzicht kunt bewaken over het geheel en strategisch handelt om de gezamenlijke doelen uit het programma te bereiken. De programmamanager is verantwoordelijk voor dagelijkse aansturing van het coördinatieteam (ca. 8 personen).Daarnaast geef je leiding aan de regio-ambassadeurs (ca. 24 personen), de vier landelijke ambassadeurs en de vijf ontwikkelaars/projectleiders en zorg je dat alle onderdelen onderling goed aangesloten zijn. Dit doe je samen met de strategisch procesregisseur, netwerkcoördinator en één van de landelijke ambassadeurs.Het OZJ opereert als netwerk, wat betekent dat mensen vanuit verschillende constructies aan het OZJ verbonden zijn en in bepaalde mate zelf bepalen hoe zij hun werk vormgeven. Het OZJ heeft een eigenstandige opdracht met een focus op het faciliteren van regio’s, maar ook op casusniveau en gemeentelijk niveau is het OZJ actief. Parallel heb je te maken met landelijke opdrachtgevers die resultaten verwachten voor het overkoepelende programma Zorg voor de Jeugd. Als programmamanager weet je soepel te laveren tussen de ‘zachte’ componenten van leren en ontwikkelen in de volle breedte van de opdracht en het sturen op zichtbare resultaten. Hierbij speelt ook de fase waarin het programma verkeert een rol. Het OZJ is op 1 januari 2021 het laatste jaar ingegaan. In dit jaar zullen enerzijds concrete opbrengsten, producten en resultaten tot stand gebracht moeten worden en anderzijds staat borging centraal. Bij borging gaat het deels om de afronding en beëindiging van activiteiten maar bovenal om voortzetting van functies of processen om te verzekeren dat ook na het OZJ het lerend jeugdstelsel zich ontwikkelt.We kunnen je nu al vertellen dat geen dag hetzelfde is en dat de week zich niet altijd laat plannen. Je doet ervaring op binnen een complex, dynamisch team en idem opdracht.Daarom moet je stevig in je schoenen staan en de nodige flexibiliteit hebben om te zorgen dat er een goede balans is in je werk. We geven je een grote mate van zelfstandigheid en de ruimte om zelf te bepalen hoe je je werkdag invult. Daar tegenover staat dat je ook verantwoordelijkheid neemt, dat je initiatief toont in het zoeken van verbinding en transparant bent over je aanpak en resultaten.• Je bent verantwoordelijk voor de strategische koers van het OZJ. Deze is reeds ontwikkeld en vertaald naar operationele lijnen; op basis van vragen uit de jeugdregio’s of van stuurgroep leden kan het nodig zijn om hierin bij te sturen en nieuwe kansen te benutten. Hierbij maak je afwegingen tussen het vasthouden aan geplande en het creëren van extra meerwaarde door het toevoegen van nieuwe elementen.• Je overziet alle deelprojecten en stuurt op verbinding, resultaat en samenhang.• Je bent verantwoordelijk voor de begroting en bemensing van het OZJ. Hieronder valt ook het (her)contracteren van teamleden en opdrachtnemers. De procedures van de VNG zijn hierbij leidend omdat de VNG geldt als faciliterende organisatie voor het OZJ. Je stuurt op de financiën en bespreekt dit in het periodieke subsidieoverleg met de primaire subsidieverstrekker (VWS).• Je verzorgt de dagelijkse aansturing van het coördinatieteam, waaronder o.a. het secretariaat en communicatie vallen.• Je voert periodiek voortgangs overleggen met de vier landelijke ambassadeurs en met de projectleiders wachttijden.• Je bent de voorzitter van de maandelijkse OZJ-bijeenkomsten, het landelijk ambassadeursoverleg en het wekelijkse afstemmingsoverleg met het coördinatie team.• Je vertegenwoordigt het OZJ in de Stuurgroep Zorg voor de Jeugd en in het opdrachtgevers-/opdrachtnemersoverleg met VWS en VNG. Hier koppel je resultaten terug en stem je af over belangrijke ontwikkelingen.• Je verzorgt afstemming met externe partijen die belangrijk zijn voor het OZJ.• Je bent verantwoordelijk voor een goede afwikkeling van het OZJ.Het resultaat van de opdracht is gelegen in de realisatie van de doelen en functies van het OZJ. Er is passende ondersteuning voor jeugdregio’s in de vorm van een netwerk dat gedurende de looptijd van het programma flexibel kan acteren en faciliteren. Het OZJ draait als netwerkorganisatie en de verschillende deelopdrachten zijn goed aangesloten op elkaar en op de partijen die vertegenwoordigd zijn in de stuurgroep. Resultaten van het OZJ zijn zichtbaar gemaakt en bruikbaar voor verantwoording aan de Tweede Kamer. De opdracht van het OZJ wordt binnen het beschikbare subsidiekader uitgevoerd. Er is een zorgvuldige afbouw gerealiseerd per 1 jan 2022, dan wel doorstart op onderdelen mogelijk indien opdrachtgevers dat vragen. Resultaten en inzichten uit de looptijd van het OZJ zijn vindbaar en overdraagbaar en dragen bij aan een duurzaam vervolg.Aanvraag eisen :Aantoonbaar academisch werk- en denkniveau.Aantoonbare opleiding in veranderkundige aanpakken, zowel op inhoudsniveau als opRelatieniveau.Aantoonbare ervaring in het strategisch interveniëren en aansturen van mensen incomplexe verandertrajecten.Minimaal 5 jaar aantoonbare en relevante werkervaring als programmaleider in dedomeinen jeugd, zorg of onderwijs.Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in aansturing van complexe en politiek gevoelige projecten (waar het behartigen van belangen en leiding geven aaninterbestuurlijke trajecten onderdeel van uitmaakt)Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring en affiniteit met en gevoel voor werken in eenpolitieke en bestuurlijke omgeving; in het bijzonder ervaring op de scheidslijn van landelijk en decentraal beleid1. Aantoonbare kennis van en ervaring binnen het jeugddomein Tussen 5 en 7 jaar = 30 puntenTussen 8 en 10 jaar = 70 puntenMeer dan 10 jaar = 100 punten2. Aantoonbare drive om maatschappelijke vraagstukken verder te helpen, vanuit een overkoepelende en integrale blik.Beschrijf in max ½ A4 uw motivatie op basis van in het verleden geleverde prestaties op deze of vergelijkbare onderwerpen. voldoende aan = 20 puntenVoldoende / sluit voldoende aan= 60 puntenGoed / sluit goed aan = 80 puntenUitstekend / sluit uitstekend aan en daarnaast aantoonbare meerwaarde = 100 punten3. Aantoonbaar in staat om in korte tijd de rol vanprogrammamanager in te vullen(bijvoorbeeld aan de hand van eerdere interim functies)Beschrijf in max ½ A4 uw motivatie. voldoende aan = 20 puntenVoldoende / sluit voldoende aan= 60 puntenGoed / sluit goed aan = 80 puntenUitstekend / sluit uitstekend aan en daarnaast aantoonbare meerwaarde = 100 punten4. De voorgestelde kandidaat heeft een actief landelijk en regionaal netwerk in de jeugdhulp binnen de volgende categorieën organisaties:• binnen de gemeentelijke overheid;• binnen de Rijksoverheid;• binnen aanbieders: lokaal, (boven)regionaal en landelijk;• binnen beroepsorganisaties• binnen cliëntorganisaties• binnen kennis- en wetenschapsinstituten die zich bezig houden met het jeugddomein Beperkt netwerk (1-3 type organisaties) = 40 puntenRuim netwerk (3-5 type organisaties) = 80 puntenZeer ruim netwerk (alle 6 type organisaties) = 100 puntenCompetentiesDe functie vereist de volgende competenties, die worden getoetst in de (eventuele) gespreksronde:• Je bent in staat om vanuit netwerkprincipes leiding te geven aan programmamedewerkers en anderen die aan het OZJ verbonden zijn;• Je beschikt over sterke analytische vaardigheid waarmee je overzicht weet te creëren in een zeer breed veld van stakeholders• Je hebt affiniteit met het jeugddomein en hebt een visie op jeugdhulp die aansluit bij de visie daarop binnen het OZJ ;• Je bent een initiatiefrijke netwerker, je ontwikkelt en onderhoudt netwerken;• Je bent resultaatgericht en in staat te sturen op concrete output. Tegelijkertijd breng je een natuurlijke flexibiliteit mee, die nodig kan zijn om mee te veren met het team en bij veranderende omstandigheden;• Je hebt overtuigingskracht, bent standvastig in de strategische koers van het programma en weet partners op landelijk niveau daarin goed mee te nemen;• Je voelt je thuis in een politiek strategische omgeving en schakelt makkelijk tussen uitvoering en strategie.• Je bent in staat om de verschillende verwachtingen van opdrachtgevers en andere stakeholders te managen, met de primaire doelen van het OZJ als leidraad.• Je beschikt over voorzittersvaardigheden.• Je herkent je in de volgende competenties: goed kunnen communiceren (op alle niveaus), sensitief zijn voor onderlinge relaties/verhoudingen, vermogen om te incasseren en de bedoeling voorop te stellen.Aanvraag sluit op 1-2-om 10:00 uurAlleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;- Motivatie;- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);- Uurtarief (indicatie);- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;- Onder vermelding van vacaturenummer: 1901(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.HerCor BV, Hoek van Holland. John van Herp 0174-235150john@hercor.nlof klik direct hieronder op de knop Reageren
hercor
19-01-2021 12:00