ICT Projectmanager Verbeteren datakwaliteit en inrichting processen Handhaving

De gezochte projectmanager krijgt de volgende deelopdrachten: 1. Datakwaliteit Het doel van deze opdracht is het verbeteren van de kwaliteit van ingevulde data, het ontwikkelen van een dashboard en training van managers en medewerkers op het juist invoeren van data in Phoeniks. 2. Herontwerp Processen Het doel van deze opdracht is het herijken van de (bedrijfs)processen van Handhaving. Voor 2021 ligt de focus op het opleveren van nieuwe proces ontwerpen, het bepalen van de implementatiemogelijkheden en daar waar mogelijk het implementeren van procesverbeteringen in Phoeniks. Wij zoeken een daadkrachtige projectmanager die stevig in de schoenen staat bv. als het gaat om het realiseren en structureel regelen van data- en informatiekwaliteit binnen Handhaving. De projectmanager snapt dat de datakwaliteit ingebed moet worden in de bestaande informatievoorziening van Handhaving, dat daar keuzes in te maken zijn (vooraf, tijdens, na). Hij/zij stemt met stakeholders (binnen en buiten Handhaving) af waar acties ter verdere verbetering van de datakwaliteit meegenomen kunnen worden. Hij/zij werkt nauw samen met de (IV) medewerkers in de staande organisatie om structurele maatregelen mbt datakwaliteit in te bedden in de dagdagelijkse processen van Handhaving.Aanleiding Het bedrijfsonderdeel Handhaving richt zich op het bevorderen van het draagvlak voor de sociale zekerheid door naleving van wetten en regels te stimuleren. Zowel preventie als repressie dragen daaraan bij. Preventie beoogt te voorkomen dat klanten onbedoeld de regels overtreden. Repressie richt zich op de klanten die dat bewust doen. De directie Handhaving intensiveert haar activiteiten met betrekking tot het voeren van UWV-breed risicomanagement-handhaving. De afdeling IM (informatiemanagement, 26 IV-professionals) is verantwoordelijk voor de vertaling van wet- en regelgeving naar de operationele IT-praktijk. Zij draagt zorg voor het ontwikkelen en realiseren van zo optimaal mogelijke bedrijfs- en werkprocessen. De afdeling vertaalt het directiebeleid naar het vakgebied informatiemanagement en adviseert de directie over innovatie in samenhang met de informatiehuishouding. Wij zien een toename van werkzaamheden en organisatie veranderingen in het licht van datagedreven werken en risicogestuurd handhaven en de kader-en regierol die Handhaving heeft binnen UWV. Hiervoor staan verschillende projecten op de rol, waarvoor we projectmanagers zoeken. Intern is er momenteel geen capaciteit beschikbaar. 
staffing groep
05-02-2021 00:00