(Project)Manager Netwerk Security

Is als Teammanager Datacenter Netwerk verantwoordelijk voor het leiden van 3 teams van Engineers op het gebied van : Security (o.a. Firewalls), Datacenter LAN/WAN en Services (Netscaler, Vasco, F5, Infoblox en Bluecoat).De aandachtsgebieden zijn:Leiding geven aan de 3 teams incl. P-verantwoordelijkheid/Beheer (monitoring beschikbaarheid, afhandelen meldingen, verwerken bevindingen audits, etc.).Security, Automation, Acceptatie omgeving en Optimalisatie van de productieomgeving.Doen uitvoeren van complexe LAN en WAN projecten (FO/TO/Implementatie).Adviesrol bij complexere wijzigingen (niet standaard wijzigingen) en integratievraagstukken.Correct LCM Management- Mede structureren van Beheer en coaching van het team Netwerkbeheer op het gebied van (SCRUM) Agile werken.Valideren van Projectvoorstellen conform PRINCE2 methode.Maakt onderdeel uit van het MT DCNS en rapporteert in die zin over lopende zaken, projecten etc. Voeren van overleg met interne- en externe opdrachtgevers. Voeren overleg met/aanspreken van leveranciers.Achtergrond opdrachtSSC ICT is bezig om de datacenteromgevingen te optimaliseren, centreren en toekomstvast te maken. Onderdeel daarvan is het verder inrichten van het concept met zgn. leverstraten. Naast de technische invulling daarvan, vraagt dit ook een aanpassing van de organisatiestructuur en een andere, meer op Agile gebaseerde, wijze van werken. Hiervoor zoeken wij een ervaren teammanager cq. projectmanager, die de diverse teams alsmede projecten cq. programma's kan aansturen.
staffing groep
09-02-2021 00:00