Ontwerper Alfresco

1. Werkt de zeer complexe architectuur en kaders uit, door: * het vertalen van de functionele eisen naar een functioneel ontwerp; * het vertalen van het functioneel ontwerp naar het technisch ontwerp; * het opstellen van (inrichtings)documentatie; * het vertalen van de uitvoeringsbepalingen naar te nemen maatregelen; * het vertalen van de niet standaardopdracht NSA in opdrachtplannen en benodigde capaciteiten en skills; * het participeren in impact analyses en projecten en het fungeren als outputverantwoordelijke voor gecompliceerde externe en zware interne opdrachten. 2. Controleert de toepasbaarheid van het technisch ontwerp, door: * het controleren en verifiëren van de impactanalyse; * het uitvoeren van risicoanalyses op de samenhang tussen de bouwstenen; * het geven van adviezen aan de Technisch Verantwoordelijke op basis van de impactanalyse en het ontwerp (functioneel/technisch); * het voorbereiden van de implementatie van de ICT componenten en het zorgen voor de acceptatie van de ICT componenten aan de hand van de overeen gekomen specificaties en het toetsen van de ICT componenten aan de gestelde normen (vanuit de BA) * het onderling met elkaar afstemmen (unit/cluster overschrijdend) van de verschillende ICT bouwstenen rekening houdend met de overige systeem- en applicatie programmatuur. 3. Ontwikkelt componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICT-architecturen en –infrastructuren: * het bouwen van componenten; * het aanpassen van bestaande componenten; * het geschikt (laten) maken van leveranciersproducten voor koppeling aan het Defensie netwerk * het opstellen van testscenario’s; * het uitvoeren of laten uitvoeren van testscenario’s; * het opstellen of het laten opstellen van een testrapportage; * het adviseren op basis van de resultaten van de testrapportage middels businesscases; * het bewaken van de samenhang tussen de bouwstenen binnen het ontwerp. * het fungeren als laatste schakel in de derde lijns supportproblemen en hiertoe ontwikkelen van initiatieven om tot oplossingen te komen. * het analyseren van verstoringen, het vaststellen van oorzaken en het adviseren over het treffen van modificaties of andere maatregelen * het aanbrengen van geautomatiseerde modificaties in de ICT bouwstenen en het zo nodig vervaardigen van aanvullende componenten 4. Werkt, op verzoek, (mee) aan onderzoek op het gebied van ICT bouwstenen, door: * het zelfstandig verrichten van onderzoek/analyse aangaande de technische consequenties van invoering en gebruik van applicatiepakketten. * het te komen tot een optimalisatie van in gebruikzijnde ICT bouwstenen; * het geven van richtlijnen en adviezen omtrent het gebruik van ICT bouwstenenJIVC:JIVCiseenprofessioneleIV/ICT-organisatie,diedeDefensieonderdelenenandereklantenbinnendeoverheidfaciliteertinheteffectiefendoelmatigkunnen(blijven)uitvoerenvanhuntaken.AlsorganisatiestaatJIVCvoorbetrouwbare,beveiligdeIV/ICT-dienstendiemarktconformzijnwatbetrefttechniekenprijs.MedewerkersbinnenJIVCwerken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.
staffing groep
11-02-2021 00:00