Sr. Systeembeheerder Alfresco

1. Beheert het Alfresco platform door oa.:het inhoudelijk beoordelen en interpreteren van aanvragen op proces, product, technische enlogistieke aspecten;het maken en registreren van nadere afspraken met klanten/gebruikers;het afstemmen van afwijkingen in de uitvoering;het instrueren, begeleiden en coachen van beheerders ICT (junior en medior);het laten nemen van preventieve en correctieve maatregelen;het laten registreren van afwijkingen en problemen;het laten aanleveren van configuratiebeheer informatie;het opmaken en actueel houden van installatie- en/of beheerdocumentatie.Verricht ondersteunende werkzaamheden, zoals:het adviseren en coördineren in het wijzigingenproces en het incidentenproces;het afhandelen van zeer complexe incidenten en problemen;het melden van afwijkende situaties in beheer omgevingen en bij de eindgebruiker;het leveren van locatie, configuratie en klantspecifieke kennis;het controleren van en adviseren over detailplanning, werkverdeling, werkvoorbereiding en incidentencoördinatiehet, in voorkomend geval, fungeren als projectcoördinator;het leveren van advies betreffende techniek, samenhang en haalbaarheid;het, op verzoek, analyseren van complexe technische vraagstukken rondom wijzigingenUitvoeren van dagelijks beheerwerkzaamheden van de Alfresco systemen.Ondersteunen van de ontwerper van Alfresco. Begeleiden junior Alfresco beheerders (kennisoverdracht, coachen)JIVCiseenprofessioneleIV/ICT-organisatie,diedeDefensieonderdelenenandereklantenbinnendeoverheidfaciliteertinheteffectiefendoelmatigkunnen(blijven)uitvoerenvanhuntaken.AlsorganisatiestaatJIVCvoorbetrouwbare,beveiligdeIV/ICT-dienstendiemarktconformzijnwatbetrefttechniekenprijs.MedewerkersbinnenJIVCwerken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.
staffing groep
11-02-2021 00:00