IB Functionaris

In deze duo-functie ben je verantwoordelijk voor de technische uitvoering van heet informatiebeveiligingsbeleid (zowel ICT als fysiek). Je draagt zorg voor het vastleggen, implementeren, uitdragen en evalueren van de informatiebeveiligingsmaatregelen. Daarbij wordt van je verwacht dat je een gedegen inschatting kunt maken van informatiebeveiligingsrisico's. De basis waarop deze risico's worden beoordeeld, zijn vastgelegd in het beveiligingsbeleid. Dit beveiligingsbeleid wordt onderhouden door de beveiligingscoordinator, waarbij jij, met je kennis en ervaring vanuit de opertie, een bijdrage levert. Daarnaast ben je - in het kader van informatie en fysieke beveiliging - het aanspreekpunt voor je collega's als het gaat om technische implicaties bij de inkoop, ontwikkeling en implementatie van bestaande en nieuwe producten of diensten. Tevens deelnemen aan bereikbaarheidsdiensten.Achtergrond opdracht: De functionaris werkt voor de deelgebieden informatieveiligheid en fysieke beveiliging en heeft de volgende taken: operationaliseren van het geldige beleid; ondersteuning en advisering van de keten- en proceseigenaren voor het bepalen van betrouwbaarheidseisen, maken van risicoanalyses, bepalen van extra beveiligingsmaatregelen, evalueren of matregelen nog voldoende zijn; Het opstellen, bijstellen, vernieuwen en herzien van procedures, handboeken, etc. Het ontwikkelen van instrumenten voor uitvoering van het beleid; samenwerken met interne regieorganisatie en exterme dienstenleveranciers; advisering over beleid en eventuele aanvullingen met organisatie- en of locatie specifieke aspecten; volgt aanwijzingen op en rapporteert aan de CIO (informatiebeveiliging); stemt advisering af met de BVD EZK (beveiligingscoordinator integrale Beveiliging); levert een bijdrage aan het bevorderen van de bewustwording op beide deelgebieden; draagt bij aan kennisontwikkeling en kennisuitwisseling.
staffing groep
08-04-2021 00:00