Architect

De architect zorgt voor een nadere concretisering door een streefarchitectuur op te stellen. Deze architectuur heeft een horizon van 2 a 3 jaar vooruit. De architect neemt de HOSA als basis en maakt een verdiepingsslag van het procesdomein ‘aanbieden onderwijs’.In dit domein is het Versnellingsplan nu actief met partners als DUO en Studielink om flexibilisering van onderwijs en Leven Lang Ontwikkelen mogelijk te maken. Dit heeft impact op sectorvoorzieningen die bijvoorbeeld een persoonlijk profiel, het uitwisselen van resultaten van studenten en het overkoepelend kunnen aanmelden voor modules mogelijk maken. In de streefarchitectuur wordt bijvoorbeeld een advies voorbereid over de volgende vragen:Hoe gaan voorzieningen invulling geven aan het component ‘connect services’ uit de HOSA. Wat is de rol van de OOAPI, Edu-dex en het RIO-register hierin? Welke integratiepatronen zijn vereist? Verschillende bronnen gekoppeld aan centrale registers? (Linked Open Data)Welk mechanisme wordt gebruikt om resultaten van studenten en lerenden uit te wisselen? Wat is de rol van edubadges/ microcredentials hierin? En hoe wordt daarbij gekeken naar verantwoording en archivering?Welke landelijke websites/ portalen creëren we, waar verschillende functionaliteit (EDUmij, catalogus, financiering) bij elkaar komt?Welke services en opzet komen er voor samenwerkingsverbanden? Welke zaken zijn van belang voor aansluiting op de verschillende beroepenvelden?De architect bereidt (deel)adviezen voor en zorgt ervoor dat deze bij de juiste gremia in de HO-sector worden afgestemd. De architect maakt daarbij een afweging van verschillende scenario’s inzichtelijk. Het resultaat van deze adviezen wordt vastgelegd in een overkoepelende plaat die is gebaseerd op platen van HOSA en aansluit bij o.a. HORA, ROSA en MORA. Daarnaast bevat deze een roadmap voor realisatie in projecten.
staffing groep
30-04-2021 00:00