Business Consultant

De Business Consultant verbindt de vraag naar met het aanbod van I(CT)-diensten en draagt bij aan de realisatie van een vraaggestuurde Iorganisatie.De Business Consultant slaat de brug tussen de innovatiebehoefte van de klantorganisatie en de realisatie daarvan door deDirectie IDI. De Business Consultant voert complexe, vernieuwende opdrachten uit met strategische componenten op directoraatsniveau.Hij hanteert daarbij bijvoorbeeld de Plan-Do-Check-Act aanpak en zorgt in de opdrachten voor de koppeling tussen beleid en uitvoeringtussen expertisegroepen en over de clusters heen. Hij adviseert directies van BZ door het formuleren van een integrale visie op devormgeving en inrichting van de informatievoorziening en ICT. Na vaststelling van de visie draagt hij deze verder uit binnen het directoraatc.q. departement. Het gaat daarbij om het op grond van feiten en resultaten aangeven van richtingbepalende keuzealternatieven enmogelijke scenario's, waarbij rekening dient te worden gehouden met onbekende/moeilijk in te schatten factoren en het doen vanvoorstellen tot continuering of bijstelling van beleidsdoelstellingen.Hij/zij:geeft inhoudelijke richting aan informatiemanagement bij de klant en ondersteunt deze bij zijn vraagarticulatie. Hij/zij betrekt daar alle nodige disciplines van de Directie IDI bij zodat de klantvraag – voor korte en lange termijn - naar nieuwe diensten en functionaliteit op het gebied van de informatieverwerking optimaal kan worden gerealiseerd adviseert de klant proactief ten aanzien van relevante ontwikkelingen voor de business. Doet dit op basis van zijn kennis van de primaireprocessen van de klantstimuleert proactief handelen door de Directie IDI, gericht op het invullen van de strategische en tactische klantvraaggeeft functioneel sturing aan een of meerdere businessdomeinteams. Hoewel zijn/haar focus en directe betrokkenheid ligt op innovatie enheeft hij/zij een totaaloverzicht over alles wat op I(CT)-gebied speelt voor de betreffende klant/domein. Hij is de tactisch/strategischegesprekspartner van de klant en vormt een tandem met de servicemanager: samen vertegenwoordigen zij de belangen van de klant binnen de Directie IDI en zien toe op adequate leveringanalyseert vragen en problemen waarvoor de klantorganisatie zich gesteld ziet en waar I(CT)-oplossingen voor ingezet kunnen worden.Doet dit vanuit kennis van de business en een breed bedrijfsvoeringsperspectief en adviseert de klant over mogelijke oplossingsrichtingengeeft oplossingsrichtingen waarmee een vertaling wordt gemaakt voor de interne/ externe leveranciers c.q. organiseert dat dit gebeurt en houdt de regiesluit vroegtijdig aan wanneer initiatieven worden gestart die een impact hebben op de I(CT)-voorzieningen. Analyseert veranderingsvragen van de klant en maakt het programma van eisen consistent voor de specificatie van de (functionaliteit van de) I(CT).Brengt de business requirements in kaart en vertaalt deze naar impact analyses voor processen en I(CT)-toepassingenzet de impact analyses om in business cases, om daarmee de aanzet te geven tot het starten van projectenneemt regelmatig deel aan de uitvoering van deze projecten in nauwe samenwerking met de projectleiders, architecten, functioneel beheerders en informatie-analistenAchtergrond opdrachtCluster Advies & Integratie (AI) van de Directie Informatievoorziening & Digitale Innovatie (IDI). De business consultant wordt hiërarchischaangestuurd door het Clusterhoofd AI.De business consultant legt verantwoording af aan het Clusterhoofd Strategie & Portfolio over deinhoud van de bijdragen aan de strategie en de advisering aan de directies en posten van BZ. De business consultant neemt beslissingen bijhet aangeven van richtingbepalende keuzealternatieven en mogelijke scenario’s. Hij/zij doet dit als vertegenwoordiger van de Directie IDIop basis van gedegen vakkennis in het overleg met directies en management binnen BZ door het uitdragen en verdedigen van eenintegrale visie op de vormgeving en inrichting van primaire processen.De Business Consultant kan, in overleg met het managementteam, namens Directie IDI deelnemen in de stuurgroepen en beschikt daartoeover voldoende mandaat om toezeggingen te doen over inzet van mensen en middelen in projecten (voor één Directie).De Business Consultant onderhoudt contacten op directieniveau binnen de BZ organisatie om hun behoeften, eisen en wensen ten aanzienvan informatievoorziening en ICT te inventariseren en te vertalen naar concrete functionele eisen en functionaliteiten. Ook onderhoudt hijcontacten binnen de Directie IDI om te inventariseren en te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om proactief te kunnen handelen.De business consultant werkt nauw samen met onder meer de domeinarchitecten, de adviseurs Strategie & Innovatie, de Service levelmanagers, de Service integratie managers, de Projectmanagers, de Portfoliomanagers en Contractmanagers.De Business Consultant heeft kennis van de klant en de Contractmanager heeft kennis van de leveranciers en het aanbod en samenoverzien zij de ‘leveringen’ op korte en langere termijn. De portfoliomanagers zijn nauw betrokken bij de klant/domeinteams en fungerenals een spin-in-het-web om te anticiperen met diensten en projectinitiatie / het leggen van verbindingen zodat de businessdomeinteamseffectief kunnen zijn.De business consultant kan deelnemen in stuurgroepen.
staffing groep
03-05-2021 00:00