Deelprojectleider uitrol Consulair-maatschappelijk informatiesysteem

De deelprojectleider is verantwoordelijk voor deelproject ‘uitrol’. Het nieuwe casemanagement systeem moet worden uitgerold over het departement en circa 140 posten wereldwijd. Op dit moment wordt een uitrol in 3 fasen beoogd waarbij rekening moet worden gehouden met zowel logistieke aspecten zoals tijdzones, als de omvang en complexiteit op de verschillende posten. Ook het opleidingstraject binnen BZ en op de posten valt onder het deelproject uitrol. Het opstellen van een stappenplan voor de uitrol en bijbehorende deliverables zoals een draaiboek, opleidingsplan en opleiding vallen onder verantwoordelijkheid van de deelprojectleider. De deelprojectleider rapporteert aan de projectmanager implementatie casemanagement OCS.Achtergrond opdracht: De Directie Consulaire Aangelegenheden en Visumbeleid (DCV) van het ministerie van Buitenlandse Zaken biedt Nederlandse burgers, bedrijven en overheidsdiensten excellent gewaardeerde consulaire dienstverlening en is verantwoordelijk voor het visumbeleid en visagerelateerdediensten; een vangnet voor Nederland in het buitenland en hét loket voor buitenlanders die naar Nederland willen, door middel van een wereldwijd netwerk van posten, unieke kennis en diplomatieke vaardigheden.De afdeling Consulaire Aangelegenheden (DCV/CA) is verantwoordelijk voor de hele beleidscyclus van de consulair maatschappelijke dienstverlening: beleidsontwikkeling en –verantwoording, regie op de processen en - in samenwerking met de posten - het verlenen van een breed scala aan consulaire diensten aan Nederlanders die in het buitenland in problemen zijn gekomen. DCV/CA bestaat uit twee clusters: DCV/CA/BR (Beleid en Regie) en DCV/CA/CR (Case Management, Reisadviezen en Crises). Het cluster DCV/CA/CR is het cluster waarmee de burger het meest te maken heeft. Het bestaat grotendeels uit een aantal medewerkers die in problemen geraakte Nederlanders bijstand verlenen ingeval van b.v. ziekte, ongeval, ontvoering, arrestatie of overlijden en gedetineerden in het buitenland. Zij doen dit in nauwe samenwerking met de posten in het buitenland. De medewerkers onderhouden contacten met onder meer de familie van de in problemen geraakte Nederlander en zo nodig met alarmcentrales en andere ketenpartnersin het consulaire domein.Tevens schrijft CR reisadviezen om reizigers in staat te stellen zich beter voor te bereiden op hun verblijf in het buitenland. Via een informatieservice houdt CR abonnees continu op de hoogte van relevante ontwikkelingen in andere landen. Ingeval van een crisis in het buitenland levert CR een essentiële bijdrage aan de crisisorganisatie.Binnen DCV wordt het systeem Kompas gebruikt voor het vastleggen en verwerken van individuele consulaire hulpvragen en crisissen, van waaruit management rapportages kunnen worden geëxtraheerd. Op dit moment wordt er gewerkt aan de implementatie van het Casemanagement-systeem in Oracle Cloud Service, waarbij het van belang is dat er zo minimaal mogelijk verstoring van de business plaatsvindt en waarbij de processen van DCV-CA (in samenwerkingmet andere afdelingen) zo optimaal mogelijk zijn ingericht. In het kader van de implementatie zijn er 4 deelprojecten benoemd; (1) processen en functionaliteiten, (2) realisatie (3) uitrol en (4) migratie.
staffing groep
03-05-2021 00:00