Senior consultant Testmanagement

De opdrachtgever maakt de omslag naar een meer digitaal werkende organisatie. De transformatie naar het hybride onderwijs vindt mede door de COVID-maatregelen versneld plaats. De dienst Facilitaire Zaken & Informatietechnologie (FZIT) vervult een sterk faciliterende rol binnen deze veranderprocessen. De Dienst FZIT dient naast haar faciliterende rol steeds meer als strategische partner voor het Onderwijs en Onderzoek te fungeren. Er is een hoge mate van urgentie aanwezig om de IV en IT-functie van de opdrachtgeverl snel en gericht op een hoger niveau te brengen. Dit zowel aan de zijde van het Onderwijs en Onderzoek als binnen de Diensten waaronder FZIT.  De afstand tussen genoemde ambities en de huidige situatie is groot. Voor het College van Bestuur een belangrijke reden om het programma Future IT (FIT) in te stellen met het doel om de strategische en tactische samenwerking tussen Onderwijs, Onderzoek en Ondersteuning beter tot stand te brengen en tegelijk te werken aan de verdere professionalisering van o.a. de Dienst FZIT.    Om haar strategische doelen te realiseren werkt de opdrachtgever sterk procesgericht, steeds meer ketengericht en samen in multidisciplinaire teams. Hierbij wordt ook de omslag gemaakt naar een meer Agile/scrum werkwijze. De aanpak is gericht om een versnelling in de onderwijsinnovatie tot stand te brengen en parallel hieraan de kwaliteit en effectiviteit van de huidige IV en IT-bedrijfsvoering te verhogen. Een belangrijk aandachtsgebied vormt daarbij de verdere professionalisering van het testmanagement binnen de organisatie en in het bijzonder binnen de twee werkeenheden Functioneel Beheer voor bedrijfs-generieke applicaties respectievelijk onderwijsapplicaties. Vanuit het programma FIT zal in samenwerking met de twee teamleiders Functioneel Beheer een uitwerking worden gegeven om te komen tot een hoger volwassenheidsniveau van het testmanagement in zijn algemeenheid en de totstandkoming van het geautomatiseerd testen binnen de opdrachtgever. De noodzaak tot het geautomatiseerd testen is aanwezig om de kwaliteit en snelheid van het testproces te verhogen om daarmee het toenemend Continuous Delivery door applicatieleveranciers en toenemend aantal van ketenintegraties te faciliteren.   Voor de aanpak en inhoudelijke ondersteuning tot professionalisering van testmanagement en de automatisering van het testproces is het programma Future IT op zoek naar een senior consultant testmanagement die van aan-en doorpakken weet en in korte tijd gezien zijn/haar expertise resultaten bereikt.  OpdrachtformuleringDe senior consultant Testmanagement is verantwoordelijk voor:  Analyse huidige situatie en het formuleren van de aanpak tot verdere inrichting van het Testmanagement, de opzet en inrichting van het geautomatiseerd testen en de organisatorische en technische implementatie hiervan.  Een korte sectorinventarisatie naar de succesvolle inzet van tooling en systemen voor het geautomatiseerd testen binnen het Hoger Onderwijs;  De oplevering van een met de relevante Diensten afgestemde routekaart en investeringsplan in mensen en middelen voor de periode 2021-2023.De acceptatie van het plan van aanpak inclusief randvoorwaarden bij stakeholders voordat tot de fase van uitvoering wordt overgegaan. Het concreet in werking zetten van verbeteracties voor nader te benoemen applicatiedomeinen en de structurele borging hiervan. Voor deze opdracht werkt de senior consultant Testmanagement nauw samen met de teammanagers Functioneel Beheer van de diensten FZIT en OKC.    
staffing groep
03-05-2021 00:00