Integraal Product Owner FOBO

De Integraal Product Owner FOBO zal ingezet worden om:Managen van de (Integrale) Productbacklog, waaronder wordt verstaan het zorgdragen voor een backlog die aansluiting vindt bij backlogs van andere deelprojecten en de globale backlog die als basis dient voor overeengekomen planning met de stakeholders.Managen van het ontwikkelteam het invullen van de rol van vraagbaak.Ondersteuning van de reeds in productie genomen versies.Zorgdragen voor de best mogelijke performance, kwaliteit, stabiliteit, beveiliging en Total Cost of Ownership (Non-Functionals).Zorgdragen voor de best mogelijke aansluiting van de ontwikkelde functionaliteiten aan de door de organisatie vereiste functionaliteiten.Zorgdragen voor het op tijd betrekken van Sol.Architect, Technisch Projectleider, Azure lead en techleads bij nieuwe en/of teamoverstijgende en/of complexe technische vraagstukken.Achtergrond opdrachtHet programma FOBOHet programma FOBO bestaat uit een tweetal programmaonderdelen Realisatie en Implementatie. Het onderdeel Realisatie isverantwoordelijk voor de oplevering van diverse software-componenten die zowel het Caribisch- als Schengenvisumproces ondersteunen,conform de FOBO-uitgangspunten (centralisatie, taakspecialisatie, etc.) Tot eind 2019, stuurden afzonderlijke projectleiders de FOBOdeelprojectenwaarin door afzonderlijke teams aan deze softwarecomponenten gewerkt werd. De programmamanager FOBO wasverantwoordelijk voor de integrale sturing van de projecten.De Stuurgroep FOBO heeft in oktober 2019 besloten om de organisatie van FOBO 2020 te kantelen en niet meer te organiseren rondom opte leveren producten maar rondom de activiteiten ‘realisatie’ en ‘implementatie’ van producten. Deze kanteling vergt een andere maniervan werken en een aangepaste projectsturing. De integrale benadering staat daarbij centraal. De projectstijl die FOBO bij aanvang gekozenheeft is die van Agile Scrum. De kanteling zoals hiervoor genoemd heeft aan deze projectstijl niets gewijzigd. Daarentegen heeft in 2020 depraktijk de noodzaak van functionele- en technische integraliteit van de softwarecomponenten nog eens bewezen en daarmee de noodzaakvan het borgen hiervan in de rol van Integraal Product Owner FOBO.WerkomgevingDe directie Consulaire Zaken en Visumbeleid (DCV) is belast met het verlenen van consulaire dienstverlening aan Nederlanders in hetbuitenland en het leveren van een bijdrage aan de regulering van het vreemdelingenverkeer naar Nederland.DCV is gepositioneerd onder de DG Europese Samenwerking (DGES). De directie heeft vier afdelingen: Consulaire Aangelegenheden (CA),Vreemdelingen- en Visumbeleid en Reisdocumenten (VR), afdeling Management Bureau (MB) en een Control Unit (CU).DCV maakt een ingrijpend veranderingsproces door, en wordt omgevormd van een meer uitvoeringsgerichte naar een beleidsvormende,kader stellende- en toezichthoudende directie.
staffing groep
04-05-2021 00:00