Financial Auditor 5fte

Kandidaat voert onder leiding en verantwoordelijkheid van één van de projectleiders van het FA-team de volgende werkzaamheden uit en bespreekt bevindingen met cq. legt bevindingen in conceptrapportages voor aan de projectleider. Projectleider beoordeelt de producten en maakt deze definitief. Producten en werkwijzen van de kandidaat voldoen aan de algemene normen van de Algemene Rekenkamer. Auditplanningsfase  Heeft aantoonbare kennis van de planning- en controlcyclus bij de rijksoverheid;  Signaleert knelpunten bij de opzet en organisatie van de uit te voeren financial audits. Uitvoeringfase audits en reviews Voert zelfstandig of in teamverband financial audits en/of reviews van door anderen uitgevoerde audits uit; Beoordeelt de toereikendheid van de controleaanpak van door anderen uitgevoerde audits; Beoordeelt de toereikendheid en bruikbaarheid van de door de organisatie getroffen beheersingsmaatregelen;Evalueert uitgevoerde auditwerkzaamheden van interne auditfunctie, inclusief de IT-componenten daarbij; Stemt af met de projectleider in hoeverre de interne auditwerkzaamheden vaktechnisch verantwoord zijn uitgevoerd. Evalueert of er voldoende en geschikte controle-informatie is verzameld voor uitgevoerde audit (vaststellen dat audit vaktechnisch verantwoord is uitgevoerd). Rapportage uitkomsten audits  Stelt conceptrapportages op; Doet aanbevelingen ten aanzien van de toereikendheid van de aangetroffen/ingerichte interne beheersmaatregelen; Presenteert samen met de projectleider de auditresultaten aan het ter zake verantwoordelijke management en de opdrachtgever; Evalueert bevindingen en formuleert oordelen over de financiële informatie in de jaarrekening en/of de niet-financiële informatie. Nadere toelichtingProducten en werkwijzen van de kandidaat voldoen aan de normen van de Algemene Rekenkamer. Kandidaat is gehouden aan geheimhouding en tekent daartoe een geheimhoudingsverklaring.Achtergrond opdracht:De Algemene Rekenkamer (AR)voert jaarlijks het verantwoordingsonderzoek uit op de rijksrekening en de departementale verantwoordingen op grond van de Comptabiliteitswet. Daarbij geeft de AR financiële oordelen af inzake de rechtmatigheid en getrouwheid van de verantwoordingsinformatie. De AR voert de werkzaamheden voor de financiële oordelen uit binnen het FA team. Dit is een team van vaste medewerkers, maar gebruikt daarbij ook externe inhuur voor aanvulling van de capaciteit
staffing groep
05-05-2021 00:00