Business Analist 3FTE

De business analyst is vooral actief gedurende de idee en analyse fase van een (nieuwe) (deel)oplossing. Hierbij is zij/hij verantwoordelijk voor het opleveren van analyses, behoeftestellingen, impact analyes, adviezen, projectkaarten en -voorstellen, business cases e.d.De werkzaamheden zijn onder meer (niet uitputtend):Achterhalen, verduidelijken en uitwerken van klantvraag (wensen en eisen)Beschrijven van oplossingen in ontwerpenModelleren van processen en (data)modellenFungeren van aanspreekpunt tussen alle belanghebbenden, gedurende idee en analyse fase.Identificeren van kansen en mogelijkhedenEigenstandig aandragen van verbetervoorstellen in meest brede zin des woordsOpstellen van business casesBegeleiden van voorgestelde verbetervoorstellenOndersteunen van klanten bij het implementeren van (nieuwe) oplossingenAchtergrond opdrachtDe business analist is een adviseur voor de inrichting van bedrijfsprocessen, de bedrijfsvoering en de daarvoor benodigde informatievoorziening. De business analist analyseert (de behoeften aan) informatie en informatiesystemen, uitgaande van de eisen aan de bedrijfsprocessen en de workflow daarbinnen. In het verlengde daarvan wordt meegewerkt aan het vaststellen en verbeteren van de informatievoorziening in het algemeen en aan specifieke of individuele informatiesystemen om daarmee bedrijfsprocessen optimaal te ondersteunen.Als Business analist ben jij de aanjager voor vernieuwing van de IT. Jij introduceert nieuwe ideeën, werkwijzen en operationele capaciteiten die van vitaal belang zijn voor de organisatie. Dit met het oog voor de uitdagingen van vandaag en de ambities van de toekomst. Als Business analist kijk je zowel in de breedte als in de diepte. Jij weet jezelf te ontwikkelen als de expert op een of meerdere kennisdomeinen. Te denken valt aan: data & analytics en data-fusion, secure cloud voorzieningen, ML/AI toepassingen, technische features ter ondersteuning van het analyseproces (zoals alerting, monitoring, searching), wereldwijde communicatievoorzieningen, beveiligings- en compliance maatregelen of digitale weerbaarheid. Tegelijkertijd besef jij dat alle domeinen relaties met elkaar hebben dus ben je ook in staat om integraal te kijken en verbanden te leggen.Organisatorische context en cultuurMIVD: De MIVD is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensie onderdelen en andere kanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat MIVD voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-Diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen MIVD werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.Bijzonderheden / extra toelichtingVoorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt. Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling.
staffing groep
11-06-2021 00:00