Ontwikkelaar SharePoint

1. Beheert het SharePoint platform door o.a.:het inhoudelijk beoordelen en interpreteren van aanvragen op proces, product, technische en logistieke aspecten;het maken en registreren van nadere afspraken met klanten/gebruikers;het afstemmen van afwijkingen in de uitvoering;het instrueren, begeleiden en coachen van beheerders ICT (junior en medior);het laten nemen van preventieve en correctieve maatregelen;het laten registreren van afwijkingen en problemen;het laten aanleveren van configuratiebeheer informatie;het opmaken en actueel houden van installatie- en/of beheerdocumentatie. Verricht ondersteunende werkzaamheden, zoals:het adviseren en coördineren in het wijzigingenproces en het incidentenproces;het afhandelen van zeer complexe incidenten en problemen;het melden van afwijkende situaties in beheer omgevingen en bij de eindgebruiker;het leveren van locatie, configuratie en klant specifieke kennis;het controleren van en adviseren over detailplanning, werkverdeling, werkvoorbereiding en incidentencoördinatiehet, in voorkomend geval, fungeren als projectcoördinator;het leveren van advies betreffende techniek, samenhang en haalbaarheid;het, op verzoek, analyseren van complexe technische vraagstukken rondom wijzigingen2. Werkt de complexe architectuur en kaders uit, door: het vertalen van de functionele eisen naar een functioneel ontwerp; het vertalen van het functioneel ontwerp naar het technisch ontwerp; het opstellen van (inrichting)documentatie; het vertalen van de uitvoeringsbepalingen naar te nemen maatregelen; het vertalen van de niet standaardopdracht NSA in opdrachtplannen en benodigde capaciteiten en skills; het participeren in impact analyses en projecten en het fungeren als outputverantwoordelijke voor gecompliceerde externe en zware interne opdrachten. 3. Controleert de toepasbaarheid van het technisch ontwerp, door: het controleren en verifiëren van de impactanalyse; het uitvoeren van risicoanalyses op de samenhang tussen de bouwstenen; het geven van adviezen aan de Technisch Verantwoordelijke op basis van de impactanalyse en het ontwerp (functioneel/technisch); 4. Ontwikkelt componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICT-architecturen en –infrastructuren: het bouwen van componenten; * het aanpassen van bestaande componenten; het geschikt (laten) maken van leveranciersproducten voor koppeling aan het Defensie netwerk het opstellen van testscenario’s; * het uitvoeren of laten uitvoeren van testscenario’s; het opstellen of het laten opstellen van een testrapportage; het adviseren op basis van de resultaten van de testrapportage middels businesscases; het bewaken van de samenhang tussen de bouwstenen binnen het ontwerp. het fungeren als laatste schakel in de derdelijns supportproblemen en hiertoe ontwikkelen van initiatieven om tot oplossingen te komen. het analyseren van verstoringen, het vaststellen van oorzaken en het adviseren over het treffen van modificaties of andere maatregelenAchtegrond opdrachtOntwikkelen en beheren van de SharePoint Extranet oplossing. De kandidaat komt op een afdeling te werken , welke verantwoordelijk is voor het technisch beheer van SharePoint.Organisatorische context en cultuurJIVC: JIVC is een professionele IV/ICT organisatie, die de Defensie onderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.Bijzonderheden / extra toelichtingVoorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt. Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling
staffing groep
05-07-2021 00:00