Projectleider implementatie

In overleg met de programmamanager van het programma Start Schooljaar wordt er door de in te huren projectleider een project ingericht voor het coördineren van de implementatie van het ECK iD bij VSO scholen. Dit betekent dat met alle stakeholders (grotendeels vertegenwoordigd binnen het programma) wordt geïnventariseerd welke activiteiten nodig zijn en in overleg met deze partijen een plan inclusief planning wordt opgesteld, waaraan alle partijen zich committeren. Het project wordt uitgevoerd binnen het programma, maar er wordt verantwoording en rapportage uitgebracht aan Edu-K (Ketenimplementatieoverleg PO en VO).Specificatie opdracht De Wet op Pseudonimeren schrijft voor dat alle onderwijsinstellingen werken met een ketenID bij het gebruik van digitale onderwijsmiddelen. Dit ketenID is een pseudoniem voor een leerling dat binnen de betreffende onderwijssector waarin de leerling onderwijs volgt, gebruikt kan worden. In Edu-K zijn er afspraken gemaakt over het gebruik van het ECK iD als KetenID in de uitwisseling van gegevens tussen partijen in de keten waarin digitale onderwijsmiddelen worden gebruikt. De implementatie van het ECK iD in het PO en VO is grotendeels afgerond. Het VSO maakt gebruikt van digitale onderwijsmiddelen in het PO, maar behoort wettelijk gezien onder het VO. Dit betekent dat het ECK iD voor het VO gebruikt moet worden voor deze leerlingen. Zij kunnen op deze manier echter geen gebruik maken van digitale onderwijsmiddelen in het PO. Na overleg met leveranciers, de onderwijsraden (inclusief LECSO) en het ministerie van OCW is besloten om daarom een wetswijziging door te voeren, zodat VSO leerlingen ook het ECK iD voor het PO kunnen gaan gebruiken. In februari 2022 is deze wetswijziging doorgevoerd. Dit betekent dat nu ook het ECK iD (PO) voor leerlingen in het VSO geïmplementeerd kan worden. Dit vraagt aanpassingen in de systemen van LAS-leveranciers in het VO en waarschijnlijk ook in de systemen van aanbieders van digitale onderwijsmiddelen in het VO. Binnen het programma Start Schooljaar van Edu-K wordt er gewerkt aan de implementatie van het ECK iD. De Opdrachtgever is voornemens om een projectleider in te huren die binnen dit programma de coördinatie op de implementatie van het ECK iD bij VSO scholen kan realiseren.
staffing groep
22-04-2022 00:00