Projectleider CDS.MA.005 ASWF

1.Projectmanagement, door: ontwikkeling en realisatie van projectdoelstellingen, creëren van (rand)voorwaarden en zorg dragen voor het opstellen en realiseren van (meerjaren)projectplannen en -begroting; besturing van projecten o.b.v. Prince II en de daarbij behorende fasen (initiatie, definitie, ontwerp, voorbereiding, realisatie en nazorg); aansturing van projectteam;2. Voorbereiding, ontwikkeling en realisatie projectresultaten en -doelstellingen, door: analyse relevante context, markten, (markt)partijen, informatie en ontwikkelingen en inventarisatie standpunten, belangen, conflicten, tegenstellingen en meningen; beoordelen implicaties en consequenties, bepalen gewenste toekomstsituatie en definiëren doelen; afbakening, specificering (doelen) en onderzoek naar politiek, maatschappelijke en/of organisatorische haalbaarheid; typering en beïnvloeding van omgeving (Intern en extern), onderhandelen met o.a. leveranciers, draagvlak creëren en betrekken relevante actoren; (markt)partijen ingeschakeld, samenwerkingsverbanden en coalities tot stand gebracht;3.Inventarisatie en structurering (bestaande) projecten, processen, (benodigde) mensen en middelen en dergelijke, samenhangen/relaties bepalen en relateren aan projectdoelen; Integr(a)l(e) projectplan(nen) opstellen en realiseren voor de diverse fasen van project en autorisatie door opdrachtgever; opdracht geven voor het uitvoeren van een onafhankelijke (externe) audit en risicoanalyse en zorg dragen voor het risicomanagement; programma, onderliggende projecten en doelen bijgesteld; afbouw en afronding projecten en borging en inbedding (van effecten) in bestaande (beheer) organisatie4. Op tactisch en strategisch niveau netwerken opbouwen, vertegenwoordigen en onderhouden binnen defensie met andere defensieonderdelen.Achtergrond opdracht-Midlife Update Anti-Submarine Warfare Frigate (ASWF) - JIVC Deel De afdeling Operationele IT en Infrastructuur zorgt voor Generieke informatievoorziening en –technologie en infrastructuren binnen de operationele eenheden van Defensie. Binnen deze dienstverlening bestaat de behoefte aan een ervaren projectleider. De Belgische en Nederlandse marine werken op vele fronten intensief samen. Er zijn gezamenlijke opleidingen, trainingen en een taakverdeling bij het onderhoud van de schepen. Naast de gezamenlijk aanschaf van mijnenbestrijdingscapaciteit kopen de landen ook samen vrijwel identieke ASW-fregatten bij de Nederlandse industrie.Projectdoel:Het verbeteren en langdurig borgen van de Anti-Submarine Warfare capability van het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK), door het leveren en instandhouden van het IT-deel van het Anti-Submarine Warfare Frigate (ASWF), als onderdeel van project, door het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC).Gewenst projectresultaat:Het gewenste projectresultaat is dat CZSK en de Belgische marine voorzien zijn van de geïntegreerde en geaccrediteerde IT-systemen, die benodigd zijn voor de operationele processen en de bedrijfsvoering van het ASWF.De kandidaat moet kennis hebben van data-transmissiesystemen t.b.v. Operationele IT en Infra. Expertise van het operationele (maritieme) domein van en kennis van de Maritieme-organisatie en haar stakeholders is een pré. De kandidaat is verantwoordelijk voor de coördinatie en realisatie van .... De kandidaat neemt beslissingen over de wijze van projectmanagement, aansturing mensen en over de wijze waarop de verschillende projectfasen worden doorlopen. De kandidaat is een onmisbare schakel tussen de business kant en de IT-kant. De kandidaat is in staat om alle trajecten parallel aan te sturen en overzicht en inzicht te behouden. Als Projectleider heeft de kandidaat een goed ontwikkeld omgevingsbewustzijn en kan schakelen tussen het management van de business, de projectstuurgroep, verantwoordelijke en leverende afdelingen van JIVC en stuurt op resultaten. Vanzelfsprekend houdt de Projectleider de dimensies Product, Tijd en Geld hierbij scherp in de gaten en weet bij afwijkingen welk escalatie pad bewandeld dient te worden en zorgt voor vastlegging van de voortgang o.a. in de projectadministratie van Defensie (PTB/FCC). Organisatorische context en cultuurJIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverdBijzonderheden Voorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt.Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling. 
staffing groep
11-07-2022 00:00