ICT Technicus

Uitvraag voor 2 FTE om het dagelijks beheer van de Operationele Compartimenten van Titaan uit te voeren. Het beheer wordt gedaan middels een beheerscript. Na het draaien van het script moeten de log's worden uitgelezen en zonodig acties worden opgestart.Ten tweede wordt gebruik gemaakt van de uitvraag om te helpen met het inspoelen van de Operationele Compartimenten, dit gebeurt middels een aanwezig draaiboek.Gezien de huidige situatie in de wereld moeten wij terughoudend zijn met het verstrekken van gedetaileerde informatie.De exacte inhoud van de werkzaamheden zullen tijdens de gesprekken verder inhoudelijk worden besproken, om veiligheidsredenen kan daar op dit moment te diep op worden ingegaan. Achtergrond opdracht Binnen de afdeling CBC TTN DC hebben wij last van leegloop, deze wordt mede veroorzaakt door de vulling van de GIS organisatie. Door de leegloop wordt het beheer van de Titaan OC'n niet meer naar behoren uitgevoerd, hiervoor is niet afdoende capaciteit aanwezig. Organisatorische context en cultuurJIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd. Bijzonderheden / extra toelichtingVoorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt.Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling. 
staffing groep
13-07-2022 00:00