Technisch Projectleider COC2 - Module Opsporing KMar

Rol technisch projectleider Binnen het project Module Opsporing KMar (MOK) zijn wij op zoek naar een technisch projectleider. Als technisch projectleider ben je resultaatverantwoordelijk voor en leid je het deelproject dat te maken heeft met de technische implementatie en doorontwikkeling van de Module Opsporing. Je zorgt voor de realisatie van de producten volgens planning en budget en ondersteunt de besluitvorming in de verschillende fasen van een project. Ook lever je management- en sturingsinformatie aan en ben je sparringpartner voor de algemeen projectleider. Je vindt snel je weg binnen de JIVC organisatie en kunt bij de diverse stakeholders draagvlak creëren.Je stemt af met diverse belanghebbenden binnen en buiten Defensie zoals de leverancier en onderhoud- en ontwikkelafdelingen om werk uit te zetten en gedaan te krijgen. Belangrijk hierbij zijn afstemming over functionaliteit, technische vertaling en prioritering van werkzaamheden.Je hebt een grote mate van zelfstandigheid, doortastendheid en creativiteit. Je verdiept je in de materie, analyseert, doet implementatie- en verbetervoorstellen en stemt af met collega’s, counterparts en stakeholders.Regelmatig reizen kan onderdeel uitmaken van je functie. De standplaats is Utrecht, maar werkzaamheden (bijvoorbeeld overleggen) kunnen ook op andere locaties plaatsvindenWerkzaamhedenDe technisch projectleider:Ondersteunt de algemeen projectleider bij het project.Realiseert mede de projectdoelstellingen van de projecten MOK.Creëert de benodigde (rand)voorwaarden voor realisatie, waaronder de afstemming van detailplanning met betrokken partijen.Heeft de dagdagelijkse leiding over de technische invulling van de projecten MOK en stuurt het team, bestaande uit (vertegenwoordigers) van technisch beheer, software leverancier, functioneel beheer aan.Coördineert de tijdige realisatie van requirements, ontwerpen, omgevingen en gegevenskoppelingen door leverende IT- en ketenpartijen.Zorgt voor het op operationeel niveau netwerken opbouwen, vertegenwoordigen en onderhouden, binnen JIVC en met de leverancier. En het creëren en behouden van draagvlak bij leverende partijen.Borgt de voorbereiding en afstemming van de overdracht aan beheerpartijen.Achtergrond opdrachtImplementatie en doorontwikkeling van SUMMIT8 als opvolger van SUMMIT7, in gebruik voor Opsporing. Dit platform vormt tevens de basis voor toekomstige modules binnen de KMar basisregistraties.De Koninklijke Marechaussee (KMar), onderdeel van het Ministerie van Defensie, zit in een transitie naar een informatie gestuurde organisatie die daardoor effectiever en efficiënter optreedt. Een organisatie die, zo nodig in samenwerking met partners, tijdelijk zwaartepunten aanbrengt in de uitvoering van een taak of een bepaald gebied. Daardoor is de KMar in staat om daadkrachtig op te treden en zodoende een betrouwbare en flexibele organisatie te zijn voor de veiligheid van de staat waardoor zij meerwaarde biedt voor haar gezag en de keten. Technologische of juridische veranderingen leiden tot vernieuwing in bestaande operationele capabilities. Een voorbeeld hiervan is de grenspassage op vliegvelden. De essentie van het optreden blijft gelijk, maar technologische ontwikkelingen dwingen de KMar haar werkwijze, infrastructuur en informatievoorziening voortdurend aan te passen en daarmee ook de hulpmiddelen en de opleiding van het personeel.De toename van mobiliteit en communicatiemogelijkheden maken dreigingen minder lokaal en nopen tot een andere besturing. Het belang van samenwerking neemt daardoor toe. Niet alleen verbetert samenwerking de prestaties van de KMar, het stelt ook eisen aan de werkwijze in het algemeen en het gebruik en delen van informatie in het bijzonder. Bovendien neemt het aantal partijen waarmee samengewerkt wordt steeds toe. De veelheid aan taken, de snel veranderende situaties en de dynamiek daarin vereisen dat die KMar steeds optimaal geïnformeerd moet zijn, zodat bij voorkeur een informatiedominantie ontstaat. Wat gebeurt er op dit moment in mijn directe omgeving? Welke middelen heb ik tot mijn beschikking om daar adequaat op te reageren? Welke handelingen kan en mag ik in dit geval uitvoeren? Waar zijn mijn collega’s op dit moment en hoe snel kunnen zij ter plaatse zijn?Organisatorische context en cultuurDe werkzaamhedne worden iuitgevoerd vanuit het Joint IV Commando (JIVC), een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.Bijzonderheden / extra toelichtingVoorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt. Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling. 
staffing groep
15-07-2022 00:00