Data, dashboard & visualisatie specialist

BO maakt standaard diverse overzichten. Die zijn wekelijks gevoegd bij de agenda van de Bewindspersonenstaf (Kamervragen, Commissiebrieven, Parlementaire agenda). Of verschijnen jaarlijks als bijlage bij de SZW-begroting (Moties & toezeggingen). Daarnaast worden desgevraagd ad hoc diverse lijsten, planningsoverzichten en voortgangsrapportages gemaakt (bijv. op verzoek van bewindspersonen, BR-leden of het parlement).De volgende doelen en acties zijn geformuleerd: Visueel ontwerpen van de power BI dashboard in samenwerking en op basis van de input van medewerkers van SZWDe gegevens vanuit het bronsysteem (Delphi) dienen getransformeerd te worden zodat deze bruikbaar zijn in de te bouwen Power BI rapportageDe te ontwikkelen Power BI rapportage dient inzicht te geven in de openstaande acties (Kamervragen, Parlementaire agenda, geplande brieven) en de te verwachten acties op korte termijn (agendafunctie)Vanuit het overzicht dient men te kunnen “doorklikken” naar detailpagina’s van de verschillende onderdelen (Kamervragen, Parlementaire agenda, geplande brieven)De te ontwikkelen rapportage dient voor meerdere doeleinden bruikbaar te zijn. Zo moeten zowel de afdelingen die belast zijn met de uitvoering van de acties als de betrokken bewindspersonen op eenvoudige wijze de rapportage aan kunnen passen voor hun eigen doeleinden. SZW zoekt een specialist die binnen het project kan ondersteunen bij het analyseren van de datastructuur in het bron systeem, het maken van visuele ontwerpen van de dashboards, database relaties kan aanleggen in het power BI systeem en daarop rapportages kan ontwikkelen en bouwen. De kandidaat moet communicatief vaardig zijn om gesprekken aan te gaan wanneer zaken samen met gebruikers uit te diepen en moet in staat zijn het werk in zelfstandig in te plannen.ProjectIn de toenemende politiek-bestuurlijke complexiteit is de behoefte aan overzicht en voortgangsbewaking steeds groter. Zowel in de politieke en ambtelijke top, alsook in de rest van het departement. De directie Bestuursondersteuning (BO) ziet het als één van haar kerntaken om dit overzicht te bieden, en wil voortdurend goed kunnen (blijven) inspelen op de behoeften op dit vlak.Daarnaast komt er vanuit het parlement ook steeds vaker het verzoek om planningsoverzichten. Deze vraag zal naar verwachting in de toekomst alleen maar toenemen (vgl. o.a. recente aanbevelingen van de TK-commissie Van der Staaij, december 2021). Met het oog op bovenstaande wordt in het project ‘Zicht op Overzicht’ (ZoO) de bestaande BO-dienstverlening en het daarvoor ter beschikking staande instrumentarium geëvalueerd, en worden deze daar waar nodig gemoderniseerd en aangepast. 
staffing groep
14-09-2022 00:00